เลือกหน้า

กองทุนสื่อ เชิญชมการ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ผลงานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง และได้พระราชทานพิมพ์แจกในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง โดยกองทุนและผู้รับทุนได้นำมาเป็นต้นฉบับในการจัดทำการ์ตูนแอนิเมชัน จำนวน 84 ตอน มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” จัดทำโดย บริษัท อีโนวา จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2562 ประเภทเปิดรับทั่วไป โดยมีพระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิอย่างถูกต้อง ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย ช่วยเติมเต็มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมของสังคมให้งอกงาม และน้อมนำหลักธรรมคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ความยาวตอนละประมาณ 11 นาที จำนวน 84 ตอน

พร้อมกันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จึงได้เผยแพร่ การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา” ผ่านยังช่องทางการสื่อสารของกองทุนฯ และได้ประสานไปยังสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ร่วมเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับชมต่อไป

ติดตามรับชมการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา

ได้ทาง Facebook Page และ YouTube กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

และ Facebook Page สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา