เลือกหน้า

บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ตลอดจนเปิดเวทีสาธารณะเพื่อการระดมความเห็นและถอดบทเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ และเกิดการสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เป็นแนวทางในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานสื่อสำหรับผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจต่อไป

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th