เลือกหน้า

ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการรับทุน

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 2

เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

ตารางกรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564-2566

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 1

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 2

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 3

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 4

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 5

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 6

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 7

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,341,506

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]