เลือกหน้า

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ศลช. เป็นหน่วยงานในกำกับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ โดยส่งใบสมัครงานทางไปรษณีย์หรือยื่นใบสมัคร งานได้ที่กลุ่มภารกิจบริหารทรัพยากรบุคคล ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 เลขที่ 252 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หรือทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] และดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.tcels.or.th

และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2644 5499 ต่อ 327