เลือกหน้า

บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ตลอดจนเปิดเวทีสาธารณะเพื่อการระดมความเห็นและถอดบทเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ และเกิดการสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เป็นแนวทางในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานสื่อสำหรับผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจต่อไป

“ร้านป๋าทวี”  ร้านข้าวแกงเล็กๆ แต่หัวใจไม่เล็ก

19/01/2022

บทบาทรัฐ สื่อ และประชาชน กับการสื่อสารการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

19/01/2022

ไวรัลคอนเทนต์กล่องสุ่ม: การตลาด ความบันเทิง หรือส่งเสริมการพนัน?

28/12/2021

วิกฤตโควิด 19 และ การสื่อสาร : กรณีคลัสเตอร์ทองหล่อ ชนวนระบาดโควิด 19

28/12/2021

คำค้น Google Trends ประจำปีสะท้อนอะไร?

27/12/2021

ความสวย ทำไมต้องมีมาตรฐาน?

27/12/2021

ถอดรหัสคอนเทนต์สุดฮิตขวัญใจเด็กๆ มีแก่นเนื้อหาสำคัญอะไรบ้าง

13/12/2021

5 หัวใจสำคัญของเนื้อหาที่ผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กเล็กต้องรู้!

26/11/2021

บทสัมภาษณ์ “ดุลยภาพ” ในการยอมรับและกำกับดูแลสื่อโป๊ของสังคมไทย : บทเรียนจาก Onlyfans และน้องไข่เน่า “

26/11/2021

”ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของ Media Alert เรื่อง การรายงานข่าวการฆ่าตัวตายในสื่อ” โดย รศ.ดร นิธิดา แสงสิงแก้ว อาจารย์ประจําคณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

26/11/2021

ความคิดเห็นของแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข” ต่อผลการศึกษาเรื่อง “การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์” ของ Media Alert

26/11/2021

ความเห็นต่อผลการศึกษา “ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์” รองศาตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน

26/11/2021

ความเห็นต่อผลการศึกษา “ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์” โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

26/11/2021

แนวทางการรายงานข่าวฆ่าตัวตาย

26/11/2021

Media Alert เปิดผลสำรวจการรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2564

26/11/2021

ซีรีส์วายและความหลากหลายทางเพศ

26/11/2021

ในภาวะวิกฤติอย่างนี้เราอยากให้สื่อมวลชนนำเสนออะไร” อ่านข้อเสนอของ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์

26/11/2021

สิ่งที่ควรไม่ควรทำ ในการรายงานข่าววัคซีนโควิด-19

26/11/2021

เมียจำเป็น ขอให้เป็นละครเรื่องสุดท้าย

26/11/2021

5 กลวิธีการขอโทษของคนดังผ่านสื่อ และ Cancel Culture ในโลกออนไลน์

26/11/2021

Cyberlove รักออนไลน์อย่างไรให้เท่าทัน

26/11/2021

ข่มขืนผ่านจอพอกันที

26/11/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าวฆ่าตัวตายในสื่อโทรทัศน์

26/11/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ความเชื่อทางไสยศาสตร์ในรายการข่าวโทรทัศน์

23/09/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : วาทกรรมความงามผ่านเรือนร่างคนดังในชุดว่ายน้ำตามวาระสื่อในฤดูร้อน

23/09/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ศึกษาวิเคราะห์ “สงกรานต์” ในสื่อปี 61 และ 62 ก่อนการระบาดของโควิด-19 กับปี 63 และ 64 ที่โควิด-19 ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

23/09/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าววัคซีนโควิด-19: กรณีศึกษา “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกฯ ” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกฯ” ในวันที่ 16 มี.ค. 64

23/09/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ความสัมพันธ์และความรุนแรงทางเพศในละครโทรทัศน์

23/09/2021

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ความปลอดภัยสาธารณะและสิทธิส่วนบุคคล ในข่าวและความคิดเห็นทางออนไลน์

23/09/2021

แนวทางการรายงานข่าว

25/04/2021

THE DEVELOPMENT OF MEDIA INNOVATION FOR SOCIAL LEARNING IMPROVEMENT

25/04/2021

THE DEVELOPMENT OF MEDIA INNOVATION FOR SOCIAL LEARNING IMPROVEMENT (MEDIA LAB)

25/04/2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2564

18/04/2021

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th