เลือกหน้า

บทความ/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มุ่งเน้นกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดลอง ตลอดจนเปิดเวทีสาธารณะเพื่อการระดมความเห็นและถอดบทเรียน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต้นแบบสื่อที่ปลอดภัย และสร้างสรรค์ และเกิดการสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ซึ่งเหมาะแก่การเผยแพร่สู่สาธารณะ ให้เป็นแนวทางในการสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานสื่อสำหรับผู้ผลิตสื่อและผู้ที่สนใจต่อไป

โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : ศึกษาวิเคราะห์ “สงกรานต์” ในสื่อปี 61 และ 62 ก่อนการระบาดของโควิด-19 กับปี 63 และ 64 ที่โควิด-19 ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โครงการศึกษาวิจัยสภาพการณ์สื่อและพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ : การรายงานข่าววัคซีนโควิด-19: กรณีศึกษา “การเลื่อนฉีดวัคซีนของนายกฯ ” ในวันที่ 12 มี.ค. 64 และ “การฉีดวัคซีนของนายกฯ” ในวันที่ 16 มี.ค. 64
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลของประชาชนไทย ปี พ.ศ. 2563 – 2564
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: contact@thaimediafund.or.th