เลือกหน้า

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ปี พ.ศ. 2566 จากที่โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (GPPC) ได้จัดกิจกรรมรับประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการฯ โดยประเมินภายใต้เงื่อนไขและวิธีการประเมินที่มีการประกาศกำหนดซึ่งได้สิ้นสุดการยื่นขอรับ
การประเมินเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยจากการตรวจสอบรายการประเมินและให้คะแนนการดำเนินการของหน่วยงานในแต่ละรายการ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  1. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  2. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
  3. สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  4. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  5. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  6. กรมการค้าต่างประเทศ
  7. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  8. สภาวิศวกร
  9. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
  10. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)