เลือกหน้า

คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายวิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ประธานอนุกรรมการบริหาร

พันเอกศรัณย์วิชญ์ ศุภประเสริฐ

รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

นางภัทรพร วรทรัพย์

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ผู้แทนกระทรวงการคลัง

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา

นางสุนันทา มิตรงาม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม

นายนคร วีระประวัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน