เลือกหน้า

คณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณะอนุกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ประธานอนุกรรมการบริหาร

พันเอกศรัณย์วิชญ์ ศุภประเสริฐ

รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ

ผู้อำนวยการกองกำกับ
เเละพัฒนาระบบเงิน
นอกงบประมาณ

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

นายสุรพล ทิพย์เสนา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมาย

นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคมหรือด้านจิตวิทยา

นางสุนันทา มิตรงาม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวัฒนธรรม

นายนคร วีระประวัติ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล

ประธานกรรมการ

นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน

นางจินตนา พันธุฟัก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

ศ.ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

รศ.ลือชัย ศรีเงินยวง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

รศ.นรีวรรณ จินตกานนท์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยตำแหน่ง

 

พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์

ปลัดกระทรวงกลาโหม

นายลวรณ แสงสนิท

ปลัดกระทรวงการคลัง

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

รองเลขาธิการ กสทช.
รักษาการ เลขาธิการ กสทช.

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณัฐพัชร จันทรสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายพีรพน พิศณุพงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปวัฒนธรรม

ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

รศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็ก
เยาวชนและครอบครัว

นายยศพร ปัญจมะวัต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพจิต

นางกรกนก ศิริวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ
และผู้สูงอายุ

ผศ.ภญ.ดร.สุนทรี ทับทิมไทย
ชัยสัมฤทธิ์โชค

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค

นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน