เลือกหน้า

มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ดันผลงานสู่วงกว้าง

(24 มีนาคม 2566) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนฯ ครบรอบ 8 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.00 – 20.00 น.  ณ บริเวณ   ลิโด้ คอนเน็คท์
ชั้น
1  ใน Theme Infinite X Inspiration  สร้างแรงบันดาลใจ ไม่มีที่สิ้นสุด (Fill Fun Fund)  ภายในงานมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกองทุนฯ ภาคีเครือข่ายและผู้รับทุนร่วมงานคับคั่ง เต็มอิ่มกับกิจกรรมการแสดงตลอด
3 วันและเสวนาที่จะเติมแรงบันดาลใจให้คุณ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า ต้นทุนทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประเทศไทยเราเองได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรม ไปต่อยอดเศรษฐกิจ อาทิ อาหาร ประเพณี วิถีชีวิต เป็น Soft Power ที่นำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงภาคีเครือข่าย ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สื่อที่ดีตลอดมา เพื่อเกิดเป็นสื่อที่นำเสนอแบบปลอดภัยและยั่งยืนในสังคมไทยในการขับเคลื่อนภารกิจของกองทุนฯ ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ที่รวดเร็ว ได้ทำให้กองทุนฯ มีบทบาทเข้ามาส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ สร้างรายได้ผ่านโครงการ
ที่กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนทุน ผลงานจากผู้รับทุนที่สร้างสรรค์สื่อ โดยตั้งแต่ปี
2560 -2565 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสรรทุนสนับสนุนไปทั้งสิ้นกว่า 700 โครงการ รวมเป็นงบประมาณกว่า 1,700 ล้านบาท

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำ ในการสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ดี เพื่อให้กระจายชิ้นงานไปสู่วงกว้าง เพราะมีทั้งนิทรรศการ ผลงาน กิจกรรมการแสดง การเสวนา เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งได้รวบรวมและ
เผยแพร่ผลงานความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมิติ ทั้งงานกิจกรรม งานวิจัยและนวัตกรรม งานผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้รับทุน ผู้รับจ้าง ภาคีเครือข่าย “การจัดงานมหกรรมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รวมถึงเปิดพื้นที่สาธารณะ ขยายช่องทางการสื่อสาร สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการสนับสนุนกับประชาชนที่สนใจการผลิตและการดำเนินการเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ผลิตสื่อในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”

กองทุนสื่อ จัดประกวดคลิป “สร้างสรรค์ไทย ปี2” ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลรวม 2 แสนบาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ สร้างสรรค์ไทย ปี 2

ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” เพื่อให้เยาวชนในฐานะขุมปัญญาและการสร้างสื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น มีส่วนร่วมค่านิยมและจิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท

นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการนำอำนาจละมุน (Soft Power) มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัดโครงการสร้างสรรค์ไทย ปี 2 (Creative Thai)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งเป็นการใช้สื่อเพื่อปรับค่านิยม จิตสำนึกให้แก่คนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนในรูปแบบสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตในชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตการเผยแพร่สื่อปลอดภัยอย่างสร้างสรรค์ ที่ต้องการเสริมสร้างบุคลากรเด็กและเยาวชนให้สามารถพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี อีกทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรเด็ก เยาวชน ในฐานะเป็นขุมกำลังทางปัญญา และการสร้างสรรค์สื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) ปี2 ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ได้รับการตอบรับจากเยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก มีการสร้างสรรค์สื่อที่ช่วยปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคม รวมถึงสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เกิดเป็นการหวงแหนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนอยู่คู่ประเทศชาติ

การจัดโครงการสร้างสรรค์ไทย ปี2 นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน จากทุกภูมิภาคทั่วไทย นำของดีในชุมชน สิ่งล้ำค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่น นำเสนอสู่สายตาคนในภูมิภาคอื่นๆ ผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบคลิปวิดีโอ ซึ่งสิ่งที่จะได้กลับมานั้นนอกจากการนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่น ของดีชุมชนสู่สายตาคนในวงกว้างแล้ว เยาวชนเองจะได้มีโอกาสซึมซับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน สร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้สังคมเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมที่ดี ดร.ธนกร กล่าว

โครงการสร้างสรรค์ไทย ปี 2 เปิดโอกาสให้เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนาและสัญชาติ ส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอเข้าประกวด ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2566 สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มกราคม พ.ศ. 2566 โดยสามารถส่งได้ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม สำหรับเยาวชนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทางกองทุนฯ จะมีการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ ประสบการณ์ และแนะนำเทคนิคในการผลิตผลงานเข้าร่วมประกวด โดยวิทยากรระดับประเทศ อาทิ รศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา, ดร.พิชชากานต์ ช่วงชัย, ดร.สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์, คุณโกญจนาท โขมศิริ และ อาจารย์ประสงค์ กรรโมทาร ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 และประกาศผลผู้ชนะรางวัลในช่วงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

 

สำหรับคลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดนั้น มีหลักเกณฑ์ที่กรรมการจะพิจารณาหลัก ๆ คือ สามารถสื่อถึงมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ ตรงกับหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” นำเสนอถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยที่สวยงามลงตัวและมีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนอมุมมอง โดย ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถใช้อุปกรณ์และเทคนิคสร้างสรรค์ผลงานได้ตามถนัด

ความยาวของผลงานที่ส่งประกวด ต้องมีความยาว ไม่ต่ำกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
คลิปผลงานต้องมีขนาด 16:9 เเนวนอน ขนาด 1920 x 1080 พิกเซล
เพื่อความเหมาะสมในการลงช่องทาง Youtube ทั้งนี้มีข้อห้ามต่อการนำเสนอผลงานประกวด
คือ เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของวัฒนธรรมไทย ภาพ เสียง เอฟเฟค ที่นำมาผลิตผลงาน ต้องไม่เป็นเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์  หากกรรมการมีการตรวจพบในภายหลังว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที

สำหรับรางวัลในการประกวด ผู้ผ่านการคัดเลือก แบ่งเป็น 7 รางวัล  ประกอบด้วย

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 1 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับสอง มี 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

และยังมีรางวัลชมเชย อีก 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท

รางวัลขวัญใจมหาชน ( Popular Vote) อีก 1  รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

โดยทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 

อยากให้ส่งผลงานเข้าประกวดกันมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้มีส่วนในการอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกของสังคมต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่มีคุณค่ายิ่งกับประเทศแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย ต่อการถ่ายทอดผลงานผ่านคลิปวิดีโอ ที่ถือว่าเป็นใบเบิกทางให้เข้าสู่โลกยุคสังคมดิจิทัลที่กว้างขวางมากขึ้นไปอีก เพราะผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะปรากฏสู่สายตาผู้คนทั่วโลก ผ่านช่องทางยูทูป และสื่อออนไลน์ยอดนิยมในปัจจุบัน” ดร.ธนกร สรุป ในตอนท้าย

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน LINE ID : @Creativethai ช่องทางนี้เท่านั้น และสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ : สร้างสรรค์ไทย

ปิดฉาก กองทุนสื่อลุยจัด Road to Creators ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จ.สงขลา ชวนขอทุนทำสื่อปี 66 ผู้สนใจร่วมงานอื้อ

(15 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 4 ชวนคนขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณรวม 300 ล้านบาท ณ โรงแรมเอส หาดใหญ่ จ.สงขลา

ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับปีนี้มี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยกล่าวว่า สื่อดีต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ขัดต่อกฏหมายและจรรยาบรรณสื่อมวลชน

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี และสามารถใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายได้อย่างเป็นสุข

‘เราเชื่อว่าทุกคนเป็นสื่อ และมีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในสังคม’

ร.ท. ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายเรื่องลิขสิทธิ์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับการขอทุนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ว่า ผลงานที่เกิดขึ้นการจากทำโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนนั้นเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้จัดทำโครงการกับกองทุนสื่อ

ให้ระมัดระวังเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ แนะนำให้ขออนุญาตการใช้สื่อกับเจ้าของผลงานให้เรียบร้อยก่อน เช่น การนำภาพกราฟิก เพลง หรือ คลิปสั้น มาใช้ประกอบการผลิตสื่อ เป็นต้น

โดยทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตสื่อจะจัดอยู่ภายใต้กฏหมายลิขสิทธิ์ เมื่อสร้างสื่อขึ้นมาลิขสิทธิ์จะตกเป็นของผู้สร้างโดยทันที และสามารถแจ้งจดลิขสิทธิ์ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานที่สร้างขึ้น โดยความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์นั้น มีโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาทหรือจำคุกสูงสุด 4 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนเชื่อว่าสื่อที่ดีสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ ทุกคนคือพลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ในการสร้างสื่อ เพื่อให้มีสื่อน้ำดีแก้น้ำเสียในสังคม

สำหรับการจัดสรรทุนในปี 2566 นี้ยังคงรูปแบบเดิม คือแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

และ 3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน ผู้ขอต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการขอทุนได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th ยื่นข้อเสนอผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th

ขอฝากชวนทุกท่านมาร่วมทบทวน ซักถาม ตอบทุกปัญหาเรื่องขอทุนในงานเสวนาออนไลน์ “ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนปิดขอทุนปี 66 ในวันที่ 25 ต.ค.65 เวลา 14.30-16.30 น. ทาง Facebook Live กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/NrWTfJFfbRUiCzo47

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ยังได้ย้ำประเด็นสำคัญในการขอทุน คือ หัวใจหลักสำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุน โดยขอให้เขียนสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการ

โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำได้จริง โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How
ให้สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และเหมาะสมสิ่งจะได้รับ

ทั้งนี้ ช่วงเสวนา “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” มี

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ ช่วยธานี ผู้รับทุนโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech ปี 2564 และ

คุณกฤติกา เกลี้ยงกลม ผู้รับทุนโครงการน้ำหนึ่งไทยเดียว ปี 2564

ศ.ดร.พระมหาบุญเลิศ แนะนำว่าการเขียนโครงการเขียนให้ ‘ดีดังโดนเด่น’ ข้อเสนอดี มีความโดดเด่น โดนใจกรรมการ

ขณะที่คุณกฤติกา ฝากถึงคนที่กำลังจะขอทุนในปีนี้ว่าให้ ‘ททท.’ คือทำทันที ให้ลองเขียนมาก่อน ถ้าเขียนแล้วมีคนถามแปลว่ายังเขียนได้ไม่เข้าใจให้เขียนใหม่

กองทุนสื่อ ลุยจัด Road to Creators ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครพนม ติวเข้มผู้สนใจขอทุนปี 66

(8 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องลุยภาคอีสานพบผู้ผลิตสื่อ ในงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม ชวนคนขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณรวม 300 ล้านบาท มีนางกรรญา ศูนย์คำ วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรยายในหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยกล่าวว่า สื่อดีสร้างได้ แต่สื่อไม่ดีเราต้องป้องกันไม่ให้เข้าใกล้ เพราะสื่อมีผลกระทบกับชีวิตประจำวัน ถ้าเราตั้งหลักไม่ดีสื่อลบก็จะส่งผลลบต่อชีวิต ในทางกลับกันถ้าเราเปิดรับสื่อดีก็จะส่งผลกระทบที่ดีต่อเราเช่นกัน สื่อที่ดีคือสิ่งที่ทำให้คนยิ้มได้ ทำให้เกิดความรัก เกิดพลังสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เราอยากเห็นสื่อที่จุดประกาย สร้างประเด็นให้คนฉุกคิด เกิดผลกระทบเชิงบวกในสังคม

‘กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเพียงองค์กรเล็กๆ ที่อยากสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม สื่อมีพลังทั้งทำลายและสร้างสรรค์ สื่อที่ทำให้คนหันกลับมารักกัน และฟื้นฟูสังคมประเทศชาติ กองทุนไม่ได้เพียงแค่ภารกิจสร้างสรรค์สื่อดีๆ เพียงอย่างเดียว แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้จับมือภาคีทุกภาคส่วนร่วมกัน และใช้กระบวนการขับเคลื่อนสังคมผ่านมิติของสื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามในเกิดขึ้นในสังคม’

สำหรับการจัดสรรทุนในปี 2566 นี้ยังคงรูปแบบเดิม คือแบ่งทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส  2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด และ 3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaimediafund.or.th กองทุนเปิดให้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับทุนประจำปีงบประมาณ 2566 มาแล้ว 8 วัน มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาในระบบแล้วจำนวนมาก สำหรับใครที่สนใจหรือยังลังเลอยากให้รีบคิดรีบเขียนโครงการส่งเข้ามา พร้อมทั้งยังแนะนำให้ยื่นก่อนปิดระบบล่วงหน้า 3 วัน ไม่อยากให้ทุกท่านเสียโอกาส โดยยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ยังได้ย้ำประเด็นสำคัญในการขอทุนเหมือนกับทุกภูมิภาคที่ได้บรรยายมาว่า หัวใจหลักสำคัญในการเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนจากกองทุนขอให้เขียนสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการ โดยมีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำได้จริง โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How ให้สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และเหมาะสมสิ่งจะได้รับ

ทั้งนี้เวทีเสวนา “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ที่มีนายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล หนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนจากกองทุนประจำปีงบประมาณ 2565 เล่าถึงประสบการณ์ในการทำโครงการผลิตสื่อและเผยแพร่สถานีเฟซบุ๊กไลฟ์และศูนย์ช่วยเหลือออนไลน์ “สื่ออาสาประชาชน” ระยะที่ 2 ร่วมกับกองทุนว่า

ก่อนหน้านี้ปี 2564 เคยขอทุนกับกองทุนสื่อทำรายการเกี่ยวกับเด็กแต่ไม่ได้ทุน พอในปี 2565 จึงปรับรูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการใหม่ให้ชัดเจนมากขึ้น โดยพิจารณาจาก 2 ส่วน คือสื่อที่เราทำมีลักษณะปลอดภัย สร้างสรรค์หรือไม่ ช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร อีกส่วนคือสื่อหรือโครงการที่เราจะทำนี้ตอบโจทย์ที่กองทุนต้องการหรือไม่ ศึกษาจาก พรบ.กองทุนฯ ว่ากองทุนมีวัตถุประสงค์กองทุนอย่างไร นโยบายในการทำงานเป็นอย่างไร และกองทุนอยากได้อะไรจากการให้ทุนนี้สามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำหรือไม่ หรือดูจากผลงานที่กองทุนเคยให้ทุนไว้ในปีที่ผ่านมาก็ได้ จะช่วยให้เห็นความเป็นกองทุนชัดเจนมากขึ้น

ตอนเขียนโครงการเราชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ในการทำโครงการของเราคือต้องการเป็นสื่อกลางในการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีซึ่งตรงกับภารกิจของกองทุน เราตั้งใจให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่ประชาชน และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนคือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงยังเกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทุนอยากเห็น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนทำสื่อเท่านั้นแต่เป็นความร่วมมือในการทำงานของภาคีทุกภาคส่วนมาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อดี ๆ

สำหรับการทำงานกับกองทุนเป็นเรื่องปกติที่จะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาในการทำงาน แต่กองทุนมีพี่เลี้ยงโครงการที่คอยให้ความช่วยเหลือคำแนะนำตลอดการทำโครงการ ทำให้การทำงานสามารถดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้

‘มองว่ากองทุนสื่อก็เป็นทีมเดียวกันกับเราอยากทำงานดีๆ ออกมาให้ภูมิใจในฐานะสื่อมวลชน เรามองเห็นว่าสิ่งที่เราทำสังคมได้ ประชาชนได้ เราก็ภูมิใจ ทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดตอนนี้ยังพอมีเวลาในการขอทุน หากมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาอะไรกองทุนพร้อมให้คำแนะนำทุกท่าน’   คุณอรอุมา กล่าว

ทั้งนี้ กิจกรรม Road to Creators ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw

กองทุนสื่อเดินหน้า Road to Creators ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ติวเข้มเปิดขอทุนปี 66

(1 ตุลาคม 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ จ.น่าน ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง เมื่อวันที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน โดยมีนางภัทรภร ชัยวัฒนกุล วัฒนธรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่กองทุนได้มาพบปะเยี่ยมเยียน creators และผู้ผลิตสื่อในภูมิภาค ภาคเหนือ ที่ จ.น่าน

และวันนี้ก็ยังเป็นวันแรกที่กองทุนเปิดให้ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์อีกด้วย โดยเปิดให้ยื่นเข้าสู่ระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผ่านเว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th 

ทั้งนี้ ‘สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม’ ที่กองทุนตั้งใจดำเนินการขยายผล โดยเป้าหมายสำคัญของการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป

‘เอาจินตนาการ ความรู้ นวัตกรรม สร้างสรรค์ปั้นออกมา ทำให้เกิดพลังบวกของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เต็มไปหมด ทำให้สังคมโลกน่าอยู่’

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ ได้แนะนำทุนทั้ง 3 ประเภทที่เปิดให้ยื่นขอทุน รวมถึงกระบวนการพิจารณาและกรอบระยะเวลาในการขอทุนที่ผู้ขอทุนควรทราบ โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้ จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท
ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

• ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท คือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส

• ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด

• ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

จากนั้น ได้โฟกัส ประเด็น “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณ และสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– คุณศรุตยา เจริญพรพานิชกุล โครงการเปลี่ยนจอเป็นใจ ปีที่ 2 ได้รับทุนปี 2565
– คุณสิริภา เล้าสุวรรณเวช โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ จังหวัดน่าน ได้รับทุนปี 2563
– คุณระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ โครงการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้เรื่องลายไทยของผู้พิการทางสายตา ได้รับทุนปี 2563

ดำเนินรายการโดย นายวีระพงษ์ กังวานนวกุล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม

โดยสามารถรับชมเนื้อหารายละเอียดย้อนหลังได้ที่ช่องทางนี้

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1298885117588931&id=100064661113249 

ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw 

Road to Creators ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง กองทุนสื่อ ติวเข้ม ก่อนถึงวันเปิดรับข้อเสนอ ปี 66

(24 กันยายน 2565) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีงาน “Road To Creators สื่อสร้างสรรค์ โอกาสสำหรับทุกคน” ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออก จ.ระยอง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง

 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายหัวข้อ “สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” และ Concept Idea จุดประกายความคิดชวนยื่นขอทุนผลิตสื่อกับกองทุน ที่กำลังจะเปิดให้ยื่นในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ www.thaimediafund.or.th 

 

ดร.ธนกร กล่าวว่า ภารกิจหลักที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินการมาโดยตลอดคือการสนับสนุนทุนให้กับทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เป้าหมายสำคัญในการให้ทุนคือการสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิดสื่อดีมีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคี ใช้ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายอย่างเป็นสุข และขจัดสื่อร้ายที่สร้างความเกลียดชัง ไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ให้น้อยลง พร้อมทั้งค้นหาผู้ผลิตสื่อที่มีความสามารถและศักยภาพเพื่อสร้างสรรค์นิเวศสื่อที่ดีสืบไป กองทุนสื่อ เป็นของทุกคน ภารกิจของกองทุนจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้หากขาดความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

นางสาวพัชรพร พงษ์ทัดศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ บรรยายหัวข้อ “ขอทุนกับกองทุนสื่อ แบบไหน? อย่างไร?” แนะนำทุนในประเภทต่างๆ กรอบระยะเวลาและกระบวนการพิจารณา

 

โดยแนะนำว่า หลักในการเขียนโครงการขอทุนกับกองทุน ควรสรุปรายละเอียดของทั้งโครงการให้กระชับแต่อ่านแล้วเข้าใจ  ครบถ้วน ตอบโจทย์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความน่าเชื่อถือ ความเป็นไปได้ โดยยึดหลัก 5 W 1 H = What-When-Where-Why-How  สอดคล้องกับโจทย์ของผู้ให้ทุน คุ้มค่ากับงบประมาณโดยจะต้องสอดคล้องเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับ

 

โดยแนวทางการให้ทุนในปีงบประมาณ 2566 นี้จะยังคงรูปแบบภายใต้งบประมาณรวมทั้งหมด 300 ล้านบาท ด้วยการแบ่งประเภททุนเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  1. ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) งบประมาณ 90 ล้านบาท หรือการให้ทุนผลิตสื่อเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ และผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
  2. ทุนประเภทยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) งบประมาณ 170 ล้านบาท เปิดให้ผู้ยื่นขอรับการสนับสนุนผลิตสื่อใน 7 ประเด็นตามที่กองทุนกำหนด
  3. ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) งบประมาณ 40 ล้านบาท เปิดให้กับภาคีเครือข่าย ผู้ที่เคยร่วมงานกับกองทุน

 

นอกจากนี้ในงานยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “แนะแนวคิด แชร์ประสบการณ์ จากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” จากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนร่วมแชร์ประสบการณ์ ได้แก่

– นายประสาน อิงคนันท์ ผู้รับทุนโครงการ The O I(dol) พลังบันดาลใจวัย O ปี 2564

– ดร.กัณฐรัตน์ เหลืองอ่อน ผู้รับทุนโครงการ Metaverse กับ สุขภาพจิต ปี 2565

– นายดนัย โชติแสง ผู้รับทุนโครงการสร้างสรรค์ ส่งเสริม และผลิตสื่อปลอดภัยในภาคตะวันออก ปี 2563

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Road to Creators ในภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

– ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ต.ค. 65 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ จ.น่าน

– ครั้งที่ 3 วันที่ 8 ต.ค. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

– และครั้งที่ 4 วันที่ 15 ต.ค. 65 ณ โรงแรมเอสหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ https://shorturl.asia/xRFBw

ผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-273-0116-9

และ Facebook : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์