เลือกหน้า

ประกวดคลิป “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

กิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน

ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”

ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ชิงเงินรางวัลรวม 380,000 บาท จํานวน 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่
 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
 • รองชนะ เลิศอันดับ 2 จํานวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นี้
ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/

การผลิตสื่อเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย ตามมาดูการลงพื้นที่เพื่อทำวิจัยให้ได้สื่อเด็กที่มีคุณภาพ

นอกจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะให้ความสำคัญกับเรื่องงานวิจัย โดยร่วมทำงานกับนักวิชาการและผู้ผลิตสื่อ เพื่อผลิตสื่อที่มีเนื้อหาที่เหมาะสมตามพัฒนาการและช่วงวัยของเด็กแล้ว  อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ กลุ่มผู้ชมของเรานั่นเองค่ะ

จะดีแค่ไหน ที่ได้เด็ก ๆ มาร่วมรับชมผลงาน ให้ผลตอบรับ และร่วมพัฒนาผลงานสื่อสำหรับเด็กไปด้วยกัน

วันนี้เราได้ประมวลภาพโครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็ก ทีมนักวิชาการ และผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสองทีมคือ  ทีม ‘เดือนเต็มดวง’ ผู้ผลิตรายการจังหวะคิดส์ กับ ทีม ‘ฮูล่าฮูป’ ผู้ผลิตรายการ Flowers Power

ทำการทดสอบ วิเคราะห์ผลตอบรับ กับเด็กปฐมวัย 3-6 ขวบ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน อินดารุลมีนา เขตหนองจอก กทม.

บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เด็ก ๆ ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดงานมีการทำการทดลอง รับฟังผลตอบรับจากเสียงของเด็ก ๆ  ประเมินปฏิกิริยาของเด็ก ๆ ที่ได้ชมละคร ตัวละครที่เด็กจดจำได้ เนื้อหาหลักที่เด็กชอบ เพลงที่ใช้ประกอบ มีผลกับเด็กเล็กจริงหรือไม่

ทั้งนี้ จะได้นำข้อสรุปจากเด็ก ๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์ เป็นที่ชื่นชอบของเด็ก ๆ ต่อไป เพื่อที่จะได้ผลิตเป็นรายการสำหรับเด็กที่สมบูรณ์

โดยสามารถติดตามรายการคุณภาพสำหรับเด็กปฐมวัยได้ที่นี่เร็ว ๆ นี้

กองทุนสื่อ โชว์ผลงานผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ผลผลิตในโครงการ TMF Level up

(21 กุมภาพันธ์ 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ TMF Level up กิจกรรมการอบรมพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ เพื่อยกระดับ อัพสกิล สร้างทักษะการผลิต และสร้างสรรค์สื่อที่ปลอดภัยให้กับคนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารกับวิทยากรแถวหน้า

ทั้งนายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE, คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและ ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น และตัวแทนเยาวชนผู้เข้าร่วมประกวด ณ โรงแรมเรเนซอง ราชประสงค์

นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับประชาชน กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น สื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน

ดังนั้น การสร้างทักษะการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศจึงมีความสำคัญมาก กองทุนสื่อจึงดำเนินการจัดทำโครงการ TMF LEVEL UP: NEW MEDIA NEW ERA เพิ่มทักษะสร้างสื่อ อย่างสร้างสรรค์ เท่าทันโลก มุ่งหวังให้น้อง ๆ เยาวชน นิสิตนักศึกษา คนรุ่นใหม่ เกิดทักษะในการคิด การเล่าเรื่องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสังคมได้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

ทั้งนี้จากการดำเนินโครงการได้มีกระแสตอบรับและมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ร่วมโครงการ ที่อยากจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม รวมถึงอยากหาแรงบันดาลใจเพื่อสร้างสรรค์งานในโอกาสต่อ ๆ ไป

 

นอกจากนั้น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ยังจัดให้มีการต่อยอดโครงการที่เกิดขึ้นภายใต้กิจกรรม การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำทักษะความรู้ที่ได้รับจากการอบรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการผลิตคลิปสั้นเพื่อถ่ายทอด โดยมีผู้เข้าร่วมส่งคลิปสื่อสร้างสรรค์จากหลากหลายสถาบันและหลากหลายภูมิภาค

ซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดจำนวน 5 ผลงาน และ ประกาศผลการประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ “สื่อของฉัน MY MEDIA” ตามลำดับดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ผลงาน อย่าลองเลย โดย นายนายเปรม ตรีอุดม นางสาวอมลวรรณ เชตุพันธุ์ นางสาวพรชิตา ปั้นเทียน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 • รางวัลรองอันดับ 1 ผลงาน My Media สื่อของฉัน สร้างสรรค์สังคม โดย นางสาวจิราพร สังข์ทอง นายศักย์รพี วิจิตรพันธ์ นายณัฐพล เจือสนิท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • รางวัลรองอันดับ 2 ผลงาน ตะลอนทัวร์ท่องเที่ยว โดย นายอาทิตย์ บุญลือ นางสาวทัศพร     ธรรมจันทึก นางสาวญาณิศา ภู่ทองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • รางวัลชมเชย ผลงาน จรรยาบรรณ โดย นางสาววิภาวี กลิ่นเกสร นางสาวนริศรา ไม้ตะเภา นางสาวชญานี ก้อนสันทัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • รางวัลชมเชย ผลงาน ทำไมต้องโพสต์ ? โดย นายฉัตรชัย งามจิตวิทยากุล นายศุภกร แสงชาตรี นางสาวศุภษา ย่องสู้นเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังว่าโครงการและกิจกรรมที่ได้จัดทำขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์ รวมถึงเพิ่มทักษะและเสริมสร้างแนวความคิดเพื่อพัฒนาตนเองและประเทศต่อไปในอนาคต’

สำหรับน้อง ๆ และบุคคลที่สนใจ อยาก Up skill ตัวเองกองทุนฯ ได้เพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ให้เพิ่มเติม ตามช่องทางเข้าไปที่ https://narhu.net/ เรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์ ทันที

โดยมีหัวข้อและคลาสที่น่าสนใจ ดังนี้

 • บทบาทและทักษะใหม่ของนักสร้างสื่อ ต้องปรับและเปลี่ยนให้ทันโลกและการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน” NEW MEDIA NEW ERA โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 •  วิชาสื่อใหม่ในโลกอนาคต นักสื่อสารรู้ทันโลก “ FUTURE OF COMMUNICATION ” โดย คุณนภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์  / บรรณาธิการบริหารสำนักข่าว WORKPOINT NEWS
 •  วิชาเรื่องเล่า เล่าเรื่อง ให้ทรงพลัง “ THE POWER OF STORYTELLING ” โดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร GM และ GM LIVE
 •  วิชาการคิด สร้างสื่อให้สร้างสรรค์  “ CREATIVE CONTENT / CREATE SOCIAL IMPACT ” โดย บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด
 • วิชาผลิตสื่อยุคใหม่ ให้ทรงพลัง “ PRODUCTION : THE POWER OF MEDIA ” โดย คุณนวจุล บุญพรรคนาวิก ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาและผู้กำกับภาพยนตร์สั้น
 • และ วิชาสื่อสร้างการมีส่วนร่วม “ INTERACTIVE MEDIA : AR + VR.” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สัมมนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค หวังเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนความรู้ ยุค Digital Disruption

คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดจัดอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ระหว่าง วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พลเรือตรี พรหมเมธ อติแพทย์  ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์  ดร.ตรี บุญเจือ รองประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมให้เกียรติเปิดงานร่วมกัน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการสัมมนาและกิจกรรม Workshop  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเตรียมความพร้อมในยุค Digital disruption ให้แก่ผู้ร่วมงานจากหลากหลายหัวข้อที่น่าสนใจและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

 • การรู้เท่าทันสื่อกับการตื่นรู้ของพลเมืองดิจิทัล Media Literacy for Active Citizen

โดย นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย , รศ.นพ. ชาญวิทย์ พรนภดล, รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, ศ.กิตติคุณ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

 • การเฝ้าระวังสื่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมดิจิทัล Media Surveillance for Good Digital Society โดย ผศ.สุปราณี  วัฒนสิน, ผศ.ดร.นันธิดา จันทรางศุ ,นางรัตนากร ทองสำราญ
 • 8 ทักษะ ความฉลาดทางดิจิทัล Digital Intelligence Quotient โดย ผศ.ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา

 

ทั้งนี้ ยังมีการเผยแพร่คู่มือฉบับพิเศษ ที่มีเนื้อหาชวนติดตามของครอบครัวนกฟ้า และคอยสอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ สำหรับ “คู่มือเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ใช้สื่อเป็น เน้นสื่อดี ตัดวิถีสื่อร้าย กับครอบครัวนกฟ้า”ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กองทุนสื่อ  https://www.thaimediafund.or.th/download/mediasurveillance

กองทุนสื่อฯ เฟ้นหาคนครีเอทีพ ผลิตคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย ชิงรางวัลรวม 380,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฟ้นหาเยาวชนคนครีเอทีฟมาร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอัดเงินรางวัลสนับสนุนรวม 380,000 บาท จำนวน 18 รางวัล เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการนำอำนาจละมุน (Soft Power) มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัดโครงการ สร้างสรรค์ไทย Creative Thai) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งเป็นการใช้สื่อในการปรับค่านิยม จิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรริเริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดที่ดีงาม ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และเยาวชน

นางยุพา กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนในรูปแบบสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตในชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถีต่อไป

ด้าน นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน และสังคม รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ แบ่งปันความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการประกวดผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา และสัญชาติ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมศึกษากติกาการสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเเละส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในนามจังหวัดที่นำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆ ได้เพียง 1 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนในจังหวัดเชียงราย เเต่ส่งผลงานเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนเเก่น ผู้สมัครต้องลงสมัครในนามจังหวัดขอนเเก่นเท่านั้น นายธนกร กล่าวเสริม

นอกจากนี้ กองทุนสื่อฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าสมัครได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการเเละวิธีการที่ถูกต้องในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพื่อเข้าร่วมเเข่งขันทั้งหมด 5 หลักสูตร จากเหล่าวิทยากรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสื่อเเละการใช้สื่อในสังคมปัจจุบัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์,, หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเเละการนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม โดย รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ, หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บท โดย อาจารย์จริมน สังณ์ชัย, หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตเเละการสร้างสรรค์สื่อ ด้วยเทคโนโลยีใกล้ตัว โดย อาจารย์ นริส พิเชษฐพันธ์ และ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อ โดย ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา เป็นต้น โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการผลิตผลงานผ่านทางการเรียนหลักสูตรออนไลน์

ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1. ความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการ 30 คะแนน
2. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในมุมมองสร้างสรรค์ 20 คะแนน
3. การนำเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลำดับเรื่องให้น่าสนใจ 20 คะแนน
4. เทคนิคและคุณภาพการถ่ายทำที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ 15 คะแนน
5. การตัดต่อผลงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์ลงตัวกับเนื้อหา 15 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีโอกาสได้ชิงรางวัลถึง 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมมูลค่ารางวัล 380,000 บาท ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

อย่างไรก็ตามการจัดกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในครั้งนี้มากกว่าการลุ้นชิงรางวัลแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และยังเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัด ออกมาในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย และสามารถเผยแพร่สื่อสารออกสู่สาธารณะได้ อีกทั้งยังสร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป นายธนกร กล่าวทิ้งท้าย.

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ: สร้างสรรค์ไทย หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด: @creativethai

เวทีสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)

เวทีสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)

(17 ธ.ค. 64) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวเปิดประชุม “เวทีสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนในประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News)”

มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและสังเคราะห์บทเรียนและองค์ความรู้จากการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในโครงการประเด็นการรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) และจัดทำข้อเสนอหรือแนวทางในการขับเคลื่อนการรับมือขจัดข่าวปลอมในสังคมไทย ตลอดจนเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้รับทุน ณ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์