เลือกหน้า

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล ในภาคเอกชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลคู่สัญญา หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกและเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีเอกชนเป็น คู่สัญญา รวมถึงเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนผู้มา ติดต่อราชการ

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ (ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน 

สามารถอ่านวารสารแบบออนไลน์ ได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/okso/iawe/#p=5

หรือติดตามข่าวสารอื่น ๆ เว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่ :  www.disaster.go.th หัวข้อ “สื่อเรียนรู้จัดการภัย” 

วารสาร @DISASTER ฉบับประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัที่ 2 ฉบับที่ 5 (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน

สามารถอ่านวารสารแบบออนไลน์ ได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/okso/fyta/#p=cover 

หรือติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ : www.disaster.go.th หัวข้อ “สื่อเรียนรู้จัดการภัย”

คำแนะนำจากแพทย์ ในการดูแลผู้สูงวัยเมื่อติดโควิด แบบ HI

แพทย์ เผยแนวทางดูแลสูงวัยติดโควิดแบบ HI ย้ำ ต้องรู้เร็วรักษาไว ป้องกันสูญเสีย

การแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อมากขึ้น ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง อาจไม่จำเป็นต้องได้รักษาแบบผู้ป่วยในของโรงพยาบาล แต่ให้แยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) เพื่อสังเกตอาการได้ ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุติดเชื้อ ที่มีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ที่กระทรวงสาธาณสุขกำหนดแล้ว ก็สามารถกักตัวที่บ้านได้

การดูแลผู้สูงอายุนอกจากการรักษากายแล้วจำเป็นต้องให้กำลังใจ ดังนั้นการดูแลรักษาที่บ้าน(HI) ก็ช่วยให้สภาพจิตใจผู้สูงอายุที่ติดเชื้อดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น หัวใจ ไต ปอด และยังมีปัจจัยจากการสูบบุหรี่ ทำให้อวัยวะที่ต้องสู้กับเชื้อไม่สมบูรณ์เท่ากับคนหนุ่มสาว รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง โดยเฉพาะกลุ่มที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ

การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิด ให้ถือว่าเป็นกลุ่มสีเหลืองทันที โดยไม่ต้องรอให้มีอาการ และต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ทันที ขณะที่ บางรายไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล(รพ.) สามารถรักษาที่บ้านได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยาต้านไวรัสมีความจำเป็นมากที่ต้องรับใน 3-5 วันหลังจากมีอาการ โดยตอนนี้มี 3 ชนิดคือ ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาแพ็กซ์โลวิด และ ยาโมลนูพิราเวียร์ 

การทำ HI ของผู้สูงวัยไม่แตกต่างจากคนทั่วไป แต่มีความพิเศษกว่าในเรื่องการดูแล ที่จำเป็นที่ต้องมีคนดูแล อย่างไรแล้ว ในกรณีที่ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จำเป็นจะต้องอยู่ใน รพ. ทั้งนี้ ข้อสำคัญในการทำ HI ของผู้สูงอายุคือต้องไม่มีโรคประจำตัว และช่วยเหลือตัวเองได้

นอกจากดูแลผู้สูงอายุ ตัวเองและคนรอบข้างด้านสุขอนามัยแล้ว การดูแลกันด้านจิตใจเป็นสิ่งที่ควรทำไม่แพ้กัน ควรส่งพลังบวก แชร์เรื่องดี ๆ และให้กำลังใจกันเสมอ เมื่อมีกำลังใจดี สุขภาพก็จะดีตามไปด้วยและไม่ลืมที่จะทำตามมาตการป้องกันการป้องกันโควิดเบื้องต้นเพื่อตนเองและสังคมรอบข้าง