เลือกหน้า

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประชุมครั้งที่ 2/2567

(23 พฤษภาคม 2567) เวลา 09.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2567

โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข่าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (Microsoft Team)

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

โปรดระวังมิจฉาชีพ นำข้อมูลจากเพจรายการสื่ออาสาประชาชน ปลอมแปลงคิวอาร์โค้ดหลอกลวงให้โอนเงิน

โปรดระวังมิจฉาชีพ นำข้อมูลจากเพจรายการสื่ออาสาประชาชน
ปลอมแปลงคิวอาร์โค้ดหลอกลวงให้โอนเงิน

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เชิญร่วมงานเสวนาส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ เพื่อการขับเคลื่อนสังคม

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญร่วมงานสรุปผลการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือและเฝ้าระวังภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พร้อมนำเสนอร่างมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมการใช้สื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม


ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แต่งตั้งขึ้น ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ได้แก่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อฯ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ , คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค , คณะกรรมการอาหารและยา และผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป้าหมายการดำเนินงาน คือ ผลักดันและส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและเตือนภัยสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ เราจึงได้สนับสนุนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในการศึกษาวิจัย สร้างกลไก และจัดกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะดังกล่าวผ่านการให้ทุนสนับสนุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) ลงพื้นที่ศึกษาวิธีการ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการทำงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทั้งยังจัดการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อเพื่อติดตามสถานการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นให้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ จึงได้จัดโครงการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2566 และนำผลจากการเสวนาทั้ง 5 ภูมิภาค มาสรุปผลเพื่อขับเคลื่อนสังคมต่อไป


ภายในงานครั้งนี้พบกับสรุปภาพรวมการเสวนาเกี่ยวกับส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม จากการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ทั้ง 5 ภูมิภาค ได้แก่ สงขลา , น่าน ,กาญจนบุรี, จันทบุรี และอุบลราชธานี พบปัญหามากมายเกี่ยวกับภัยออนไลน์ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค อาทิ ถูกหลอกลวงให้ซื้อของที่ไม่มีคุณภาพ , ถูกหลอกให้กู้สินเชื่อออนไลน์ ดอกเบี้ยสูง, ถูกแฮกข้อมูลจากมือถือ, ถูกบูลลี่ทางโลกออนไลน์ ,ถูกหลอกให้รัก ,ภัยจากข่าวลวง ,การพนันออนไลน์ที่พบมากในสถานศึกษา รวมไปถึงความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงเทคโนโลยีและข่าวสาร เป็นต้น
เวทีการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากข้อมูลบิดเบือน การแก้ไขวิกฤต และการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว นำโดย ดร.สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ พร้อมการนำเสนอมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม โดยดร.ตรี บุญเจือ อนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอร่างมาตรการจากการเสวนา 5 ภูมิภาค


ผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการด้านสื่อ ผู้ผลิตสื่อ สื่อมวลชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถเข้าร่วมงานสรุปผลการเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ “รู้จัก รู้ใช้ รู้ทันสื่อ” เพื่อการขับเคลื่อนสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 – 12.15 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ หรือ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://evcnx.co/nKjEN หรือสแกน QR Code ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบพิเศษ ณ โรงแรมแอกเนส จังหวัดบุรีรัมย์

(45 พฤษภาคม 2567)

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอบพิเศษ โดยโครงการดังกล่าวมีผู้ผลิตสื่อและนักวิชาการ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแอกเนส จังหวัดบุรีรัมย์

ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ซึ่งการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อ ต้องเกิดขึ้นอย่างควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้ผลิตสื่อ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดสื่อดีในขอบเขตที่กว้างขวาง และครอบคลุมสื่อที่หลากหลายประเภท โดยเฉพาะการผลิตสื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมและเกิดพลังทางสังคมในการแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ

โดยภายในงานมีทีมนักวิชาการด้านสื่อและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ที่คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล และ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์จงกล ศิริประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังประสบการณ์ตรงจาก ผศ. ภณิดา แก้วกร ตัวแทนผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสิ่งที่นับเป็นหัวใจสำคัญของโครงการบ่มเพาะที่จัดขึ้นทุกครั้ง คือการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน หรือ โครงการของตนเองบนเวทีในรูปแบบ Pitching project โครงการละ 5 นาที และจะได้รับข้อเสนอแนะจากวิทยากรดังกล่าว ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงจุดเด่น จุดด้อย หรือข้อควรปรับปรุงให้โครงการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการบ่มเพาะ ปีที่ 2 ถือว่าดำเนินการมาจนถึงเวทีสุดท้าย ณ จังหวัดบุรีรัมย์ แห่งนี้ สำหรับโครงการ บ่มเพาะ ปีที่ 3 จะจัดขึ้นเมื่อใดนั้น ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ในโอกาสต่อไป

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวภาพยนตร์ “ค้อน กรรไกร กระดาษ”ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเวทีเสวนาในประเด็น“การสื่อสารเพื่อคนหูหนวกที่มีสภาวะซึมเศร้า”

(8 พฤษภาคม 2567) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท ฮูล่า ฮูป จำกัด ,เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ , Miss & Mister , Miss Queen & Mrs. Deaf Thailand เปิดตัวภาพยนตร์ เรื่อง ค้อน กรรไกร กระดาษ ผลงานจากผู้รับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการภาพยนตร์ขนาดกลางเรื่องราวของคนหูหนวกถ่ายทอดผ่านลูกที่เป็นคนหูดี ประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2566 และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเวทีเสวนา ในประเด็น “การสื่อสารเพื่อคนหูหนวกที่มีสภาวะซึมเศร้า”โดยมี คุณชนากานต์ พิทยภูวไนย กรรมการ สมาคมล่ามภาษามือแห่งประเทศไทย , คุณพัฒนะ จิรวงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ,นายเทินพันธ์ แพนสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ,พญ.อุบลพรรณ วีระโจง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย , คุณนพคุณ แก่นสาร 1st Runner Up Miss Queen Deaf Thailand 2020 ร่วมเสวนา

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีเนเพล็กซ์ สุขุมวิท (เอกมัย)

ภาพยนตร์เรื่องค้อน กรรไกร กระดาษ กำกับภาพยนตร์โดยนายพัฒนะ จิรวงศ์ เป็นเรื่องราวของใบบัว เด็กหญิงวัยรุ่นที่เกิดมาในครอบครัวคนหูหนวก หรือที่เรียกกันว่า CODA (Child of Deaf Adults) โดยมีพ่อกับแม่เป็นคนหูหนวก และใบบอนน้องสาวที่เริ่มมีอาการหูหนวกเช่นกัน หลังการเสียชีวิตของแม่ พ่อของใบบัวซึ่งเป็นนักวาดภาพเริ่มมีสภาวะซึมเศร้า ใบบัวจึงต้องดูแลพ่อของเธอเป็นพิเศษ
นำแสดงโดยนักแสดงคนพิการทางการได้ยิน นายชิษณุพงศ์ วงศ์ชูชัยสถิต , นางสาวฐนิตฐา ยิบพิกุล ร่วมด้วย นางสาวธีร์จุฑา ชัยวัฒนกุลวานิช ,เด็กหญิงทีปกา ชัยวัฒนกุลวานิช และ นางสาวกมลวรรณ จำปา

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
facebook : https://www.facebook.com/mmdt.deafthailand/
Youtube : https://youtube.com/@nfd-tv.?si=XWsh6Qj-sxw3ThkT

กองทุนสื่อ ได้ข้อยุติประเด็นอำนาจการพิจารณาทุน ก.พ.ร. ชี้เป็นอำนาจอนุกรรมการบริหารโดยเฉพาะ

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีประเด็นข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมาย ในส่วนที่ว่าด้วยอำนาจการพิจารณาทุน โดยประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหนึ่งได้ยกประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการควรมีอำนาจในการพิจารณาทุนหรือให้ความเห็นชอบต่อการพิจารณาอนุมัติของคณะอนุกรรมการบริหารหรือไม่เพียงใด มิใช่เพียงการรับทราบตามที่เคยปฏิบัติมา ที่ประชุมจึงมีมติให้ส่งประเด็นความเห็นทางกฎหมายดังกล่าว เข้าหารือต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อมาสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ทำหนังสือหารือต่อสำนักงานกฤษฎีกาและได้รับการชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลองค์การมหาชน จึงเห็นควรให้ส่งเรื่องไปยัง ก.พ.ร.

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ก.พ.ร. ได้ตอบข้อหารือแล้ว โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจในการออกข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน
แก่โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามบทบัญญัติในมาตรา 21 (7) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ดังนั้น คณะกรรมการกองทุนฯ จึงไม่มีอำนาจกระทำการใดอันมีผลเป็นการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา 23 วรรคสอง (2) แต่อาจให้ข้อสังเกตในกรณีที่โครงการหรือกิจกรรมฯ ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่กำหนดได้

2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ ไปทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการเพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกองทุนฯ กำหนด มิใช่กรณีผลประโยชน์ขัดกันในฐานะผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุนอันเป็นลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการทุกคณะ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ.ร. มีข้อสังเกตว่า การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการฯ ควรคำนึงถึงความเป็นอิสระในการพิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมฯ ซึ่งเป็นอำนาจของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ด้านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าจะคงไว้ตามมติเดิม หรือจะพิจารณาใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่แม้ ก.พ.ร.จะชี้ว่า การทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองไม่เข้าข่ายกรณีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ แต่การที่ผู้ทรงคุณวุฒิลงไปทำหน้าที่กลั่นกรองเองที่ประชุมอาจต้องพิจารณาเรื่องความเหมาะสม

ผู้จัดการกองทุนกล่าวด้วยว่า กระบวนการต่อจากนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะเร่งนำเสนอภาระงานของกองทุนที่ค้างอยู่ รายงานให้ท่านประธานกรรมการกองทุนคนใหม่ และรองประธานกรรมการคนใหม่ทราบ และเสนอให้มีการจัดประชุมให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ รวมถึงเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง จากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้กระบวนการพิจารณาทุนของปี 2567 ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความล่าช้า สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะเร่งดำเนินการกระบวนการพิจารณา และต้องขออภัยผู้ที่ยื่นขอรับข้อเสนอโครงการเข้ามาจำนวน 1,137 โครงการ และเชื่อว่ากระบวนการหลังจากนี้จะทำให้สามารถพิจารณาและประกาศทุนได้โดยเร็ว