เลือกหน้า

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9/2564 (ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Microsoft Teams)

โดยมี คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์  กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

กองทุนสื่อ – จับมือภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ลงนาม MOU สร้างความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Digital Resilience อย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนไทย

10.. 64 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งหน่วยงานภาคประชาสังคม ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล Digital Resilience และพัฒนาทักษะการรับมือของเยาวชนไทยกับความไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ โดยผ่านความร่วมมือแบบบูรณาการของภาคีเครือข่ายทั้ง 9 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันสื่อดิจิทัลมีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม สำหรับกระทรวงวัฒนธรรมภารกิจในการเฝ้าระวังที่ส่งผล กระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันดีงามของคนไทย การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน โดยในส่วนการดำเนินงานด้าน Digital Resilience ในเชิงลุกได้รวมกับหน่วยงานต่าง ๆ การผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้ผลิตสื่อ สำหรับการดำเนินงานในเชิงรับ มีในเรื่องของการเฝ้าระวังเนื้อหาของสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และมีการเปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 สำหรับรับเรื่องร้องเรียนโดยเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ในเรื่องของ Cyberbullying รวมไปถึง Fake news และ Hate speech กองทุนฯ มีการดำเนินการหรือมาตรการที่จะยับยั้งเรื่องดังกล่าวให้ได้มากที่สุด และได้ส่งเสริมการผลิตสื่อที่ดีควบคู่กันไปด้วย และให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยในปี 2562 มีการสนับสนุนทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic grant) ในประเด็นการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ Cyberbullying และการใช้ประทุษวาจาในสื่อออนไลน์ Hate speech ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อคนในสังคม มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจำนวน 15 โครงการ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2563 ทางกองทุนฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหา Cyberbullying อีกจำนวน 5 โครงการ

ส่วนในปี 2564 กองทุนฯ ยังคงสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการหรือกิจกรรมในประเด็นโทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์ มีทั้งสิ้น จำนวน 7 โครงการ ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหา Cyberbullying รวมไปถึงการสร้าง Digital Resilience ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ซึ่งภารกิจดังกล่าวไม่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงได้ในหน่วยงานเดียว จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถ อันเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทั้ง 9 หน่วยงานมาจัดทำความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้เล็งเห็นถึงปัญหาความไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ รวมไปถึงเรื่อง Cyberbullying ในกลุ่มของเด็กและเยาวชน โดยได้ดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อชี้นำปัญหารวมถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทางสังคมที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล และสร้างเครื่องมือในการประเมินเพื่อยกระดับสู่ภูมิภาค และนานาชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการลด Cyberbullying โดยให้ความสำคัญในเรื่องของการล่วงละเมิดบนโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อสุขภาวะของวัยรุ่น มุ่งมั่นป้องกัน แก้ไข เยียวยาสุขภาพของวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการดำเนินการทำความร่วมมือเรื่องดังกล่าวเพื่อนำเรื่อง Cyberbullying และเรื่อง Digital Resilience เป็นแรงขับเคลื่อนเพื่อให้อาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงนักศึกษาทุกระดับในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้นำเอาแนวคิดเรื่องดังกล่าวไปบูรณาการในงานสร้างเสริมสุขภาพ ของวัยรุ่นบนโลกออนไลน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวี จันทร์ส่อง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะมนุษยศาสตร์ในฐานะองค์กรที่เฝ้าติดตามและศึกษาความเป็นไปของมนุษย์ในโลกดิจิทัล และให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยให้ความสำคัญในประเด็นเรื่อง Digital Resilience ซึ่งการทำความร่วมมือดังกล่าวเป็นนิมิตรหมายอันดีเพื่อเสริมสร้าง Digital Resilience สำหรับเยาวชนต่อไป

ดร. ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวว่า ปัญหาในเรื่อง Cyberbullying เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยป้องกันได้มากขึ้น มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ต้องช่วยดำเนินการเยียวยา คุ้มครอง เด็กและเยาวชนหากเกิดปัญหาจำเป็นต้องร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีความยินดีในการทำความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้ง 9 หน่วยงาน เพื่อนำเครื่องมือใช้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

นายบุรินทร์ เรือนแก้ว รองประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นเรื่อง Digital Online สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้มากขึ้น สภาเด็กและเยาวชนฯ จึงต้องหาวิธีการในการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกออนไลน์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นในมิติเรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์ ในเรื่องดังกล่าว

เนื่องจากภารกิจหลักของกองทุนในการขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี และสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ภายใต้ระบบนิเวศสื่อที่ดี ในอนาคตข้างหน้าต่อไป จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ ความสามารถ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนทุนที่ดำเนินการในเรื่องนี้ กำลังดำเนินการโครงการวัคซีนรับมือปัญหา: การศึกษาภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล Digital Resilience และ Cyberbullying ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย อันเป็นที่มาของการลงนามใน MOU ความร่วมมือด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ Digital Resilience อย่างรอบด้านสำหรับเยาวชนไทยในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์ให้กับเยาวขน ครูและผู้ปกครอง

2) ส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Digital Resilience ผ่านสื่อสร้างสรรค์

3) พัฒนาเครื่องมือประเมิน Digital Resilience สำหรับเยาวชน

4) ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในประเด็น Digital Resilience

5) พัฒนาเครือข่ายและแนวทางความร่วมมือแบบบูรณาการในการร่วมกันส่งเสริมทักษะ Digital Resilience

6) พัฒนาช่องทางรูปแบบการให้ความช่วยเหลือสำหรับเยาวชนที่ประสบปัญหาความไม่ปลอดภัยบนโลกออนไลน์

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือระหว่างกองทุนสื่อ และภาคีเครือข่าย
ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหา Cyberbullying รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกันในโลกดิจิทัล หรือ Digital Resilience ให้มีนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สืบต่อไป

 

กองทุนสื่อ จับมือ Google ประเทศไทย จัดกิจกรรม Workshop Online สนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่

10 .. 64 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ ของโครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning For Change) มุ่งหวังพัฒนาผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ นักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อผลิตสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21

ดร.ธนกร กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถือเป็นบทบาทหลักสำคัญของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะต้องเร่งผลักดันดำเนินการให้เกิดผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ด้านนิเวศสื่อของโลก ที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการ Workshop ในครั้งนี้  ทางกองทุนฯ ได้ถือเป็นสื่อกลางนำผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสร้างสรรค์คอนเทนต์ มาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากร ไปลองทำคอนเทนต์วิดีโอในแบบของช่องตนเอง เพื่อร่วมถ่ายทอดพันธกิจของกองทุนฯ ในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีทักษะในการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อในอนาคต

พร้อมกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นผลงานที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์จากผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ทุกคน เรามาร่วมกันสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้สื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม

 

นายจีระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจและนโยบายสาธารณะ Google ประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฯ นี้ เป็นความตั้งใจของทาง Google ประเทศไทย ที่ได้ร่วมงานกับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตรุ่นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันทาง YouTube ประเทศไทย ถือเป็นแพลตฟอร์มอันดับที่ 2 ในการค้นหาข้อมูล หรือ Search จากผู้ใช้งานออนไลน์ ซึ่งการสร้างสรรค์คอนเทนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่เรามองเห็นว่ามีความจำเป็น ที่ต้องเริ่มสร้างนวัตกรรมของการเล่าเรื่องในรูปแบบของการสร้างสรรค์ ที่ปลอดภัยและนำไปสู่การเรียนรู้ของผู้รับชมได้ ในส่วนของผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่นั้น ก็ต้องหันมาผลิตคอนเทนต์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยเช่นกัน

 

ทั้งนี้โครงการพัฒนานักสื่อสารสร้างสรรค์ด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Learning For Change)
มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น ความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นการพัฒนาสื่อ
ที่มีเนื้อหาที่มีคุณภาพ
(Content Creator) และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อคนไทย สนับสนุนให้เกิดสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต “Lifelong Learning” บนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ในการพัฒนาทักษะความฉลาดและรอบรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล (Media Information and Digital Literacy หรือ MIDL)  โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่

  1. เปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Storylog/Fictionlog
  2. อาจารย์ปริญญา หอมเอนก ผู้เชี่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
  3. ณัฏฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
  4. ชนัญญา เตรจักรเสมา Creator/Influencer จากช่อง Point of View
  5. ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารและผู้ก่อตั้งนิตยสารออนไลน์ชื่อ The Cloud
  6. พีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทย อสมท
  7. ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต นักลำดับภาพยนตร์ชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่น เช่น ฉลาดเกมส์โกง
  8. พี่ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย และทีมงานโครงการก้าวคนละก้าว
  9. ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดรายการเพลงและความบันเทิง

ซึ่งโครงการฯ นี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 12 กันยายน 2564 โดยมีเนื้อหาของการกิจกรรม Workshop อาทิเช่น การสร้างคอนเทนต์เพื่อการเรียนรู้ให้น่าเรียนรู้ พลังออนไลน์ในการเปลี่ยนแปลงสังคม และอื่น ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทำความเข้าใจและสามารถนำไปสร้างคอนเทนต์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

 

 

กองทุนสื่อ – มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ไทย

กองทุนสื่อ – มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงนาม MOU ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ไทย

7 ก.ย. 64 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ นายสมพันธ์ จารุมิลินท กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนำไปสู่การใช้สื่อเพื่อการส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ไทย ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม เข้าใจในพระพุทธศาสนาและความศรัทธาในต่างศาสนา ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบอย่างที่ดี อันเป็นเอกลักษณ์ที่จะพัฒนาตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

3. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่มีความศรัทธาในต่างศาสนากันมากยิ่งขึ้น

4. ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นที่ใดให้ตระหนัก ศรัทธา และยึดมั่นในหลักศาสนาของตน และมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์
สูงสุดให้แก่ประชาชน ให้ได้รับชมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สื่อที่ถ่ายทอดเอกลักษณ์ไทย ให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2564

โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Microsoft team)

ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

กองทุนสื่อ – PSI SARADEE 99 ลงนามความร่วมมือโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนสื่อ – PSI SARADEE 99 ลงนามความร่วมมือโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

26 ส.ค. 64 ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ นายภานุวัฒน์ ผงสุวรรณกุล กรรมการบริษัท PSI SARADEE 99 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อนำเสนอผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมของกองทุนฯ ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของกองทุนฯ ที่ต้องดำเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้ ผ่านทีวีดาวเทียม PSI SARADEE 99

ดร.ธนกร กล่าวว่า หลังจากกองทุนฯ ได้ผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ซึ่งเป็นการนำผลงานของผู้รับทุน รวมถึงความสำเร็จของการขยายผล มาบอกเล่า ในทุกวันอาทิตย์ เวลา 08:30 – 08:55 น. เพื่อเป็นชุดองค์ความรู้ ให้กับบุคคลทั่วไป และผู้ที่จะมารับทุนต่อ ทำให้ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น กองทุนฯ จึงขยายผลนำผลงานและภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์สื่อสารไปยังประชาชนผู้รับชมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางบริษัท พีเอสไอ สาระดี นั้นก็ถือว่ามีแพลตฟอร์ม ทั้งทีวีดาวเทียม และเคเบิ้ลทีวี ที่มีผู้รับชมในโครงข่ายนี้อย่างกว้างขวาง ถือเป็นโอกาสที่ดีในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไปสู่สังคมที่มีคุณภาพ จากการสร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้สื่อสร้างสรรค์สังคม

นายภานุวัฒน์ กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งและขอขอบคุณทางกองทุนฯ ที่เล็งเห็นสำคัญ เข้ามาร่วมมือในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชน ได้รับชมสื่อที่ดี ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านทีวีดาวเทียม PSI SARADEE 99

โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. กองทุนฯ ต่อยอดผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีช่องทางการออกอากาศสื่อที่หลากหลาย เข้าถึงได้กับผู้ชมทุกกลุ่มวัยและทุกพื้นที่

2. PSI SARADEE 99 เป็นช่องทางทีวีดาวเทียม ในการเผยแพร่ผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

3. ประชาชนสามารถรับชมผลงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ทางช่องทีวีดาวเทียม PSI SARADEE 99 ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น.

ในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป ให้ได้รับชมสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์