เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนประจำปี 2566

(25 พ.ค. 66) ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดงานและมอบนโยบายการบริหารโครงการฯ ให้กับบุคคล/โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนทุน ประจำปี 2566
ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

โดย ดร.ธนกร ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี กับ 103 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุน เพราะทุกโครงการมีประโยชน์กับสังคม เป็นสื่อที่มีประโยชน์ที่ส่งผลกระทบและเกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงบวก และ ได้กล่าวขอบคุณทุกองคาพยพที่มีส่วนสำคัญยิ่ง ในทุกกระบวนการของการพิจารณาให้ทุนได้ลุล่วงและเกิดความสำเร็จ ซึ่งต่อจากนี้ภายใน 1 ปี ขอให้ทุกท่าน ทุกโครงการ ร่วมทำงานแบบกัลยาณมิตรกับกองทุน เพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจ ทั้งต่อตนเอง สังคมส่วนรวม ให้ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

“เราต้องการให้การทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บรรลุตามยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ของกองทุน เช่น ทักษะการรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จะต้องสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง และ ส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานได้”

ดร.ธนกร กล่าวต่อว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปี 2566 จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่สังคม ตามวิสัยทัศน์ของกองทุนที่กล่าวว่า ประชาชน “เข้าถึง เข้าใจ” และ “ฉลาดใช้สื่อ” อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยนิเวศสื่อที่ดี

โดยบรรยากาศในการปฐมนิเทศ ทั้งทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผู้รับทุนกว่า 120 คน รวมถึงผู้รับทุนที่เข้าร่วมปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์กว่า 50 คน ต่างให้ความสนใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน

นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดอบรม มอบความรู้ให้แก่ผู้รับทุน ในหัวข้อ แนวทางการบริหารโครงการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดโครงการขอรับทุนตลอดอายุสัญญา และ การสื่อสารตราสัญลักษณ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดย ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อีกทั้งยังมีการจัดทำตัวชี้วัดและงบประมาณโครงการขอรับทุนสนับสนุน เพื่อเตรียมทำสัญญาให้ทุนสนับสนุน โดย ผู้อำนวยการฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลโครงการ

ขณะที่ คุณศศิธร วงศาริยะ หัวหน้าโครงการ มโนราห์ คุณค่าไทยสู่สากล หนึ่งในผู้รับทุนประเภททุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประเด็นการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม (Soft Power) กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นกันเอง ทำให้รู้สึกอบอุ่นเสมือนอยู่กันแบบครอบครัว ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าใจเนื้อหาและกระบวนการผลิตสื่อเป็นอย่างดี สามารถตอบโจทย์ สะดวกและง่ายต่อผู้รับทุนในการรับทราบขั้นตอน และประเด็นคำถามต่างๆ ที่สำคัญการปฐมนิเทศในวันนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้รับทุนหน้าใหม่ เพราะมีเนื้อหาครบถ้วนที่ทางผู้บริหารของกองทุนได้ให้ความกระจ่างแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อเป็นแนวทาง และเป็นเครื่องย้ำเตือนให้เราทำงานแบบมีแบบแผน เป็นขั้นตอน

“ต้องขอขอบคุณทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ให้ความสำคัญกับการปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางทีมงานจะตั้งใจสร้างผลงานที่ดี เพื่อช่วยผลักดันให้สังคมไทยไปสู่นิเวศสื่อที่ดี และอยากฝากให้ติดตามผลงานของเรา และของผู้รับทุนท่านอื่นๆ เพราะทุกๆคนตั้งใจสร้างสื่อที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ”

นอกจากนั้น คุณศศิธร ยังได้ยินดีกับทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนประจำปี 2566 โดยบอกว่า นับเป็นสิ่งที่ดี ที่เรามีสื่อที่มีคุณภาพผลิตออกมาเยอะขึ้นภายในปีนี้ และหวังว่าเราจะร่วมสร้างนิเวศสื่อที่ดีให้กับสังคมไปด้วยกัน

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จับมือ กองทุนสื่อ ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15

(24 พฤษภาคม 2566) พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พ.อ.ศรัณย์วิชญ์ ศุภประเสริฐ รองเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, พ.อ.สุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และ พ.ท.อนุโรธ บุรุษรัตนพันธุ์ หัวหน้าแผนกแผนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เข้าร่วมหารือกับ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ จิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 15

โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ดำเนินการโดยสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15

โดยมีเยาวชนเป็นแกนกลางผลักดันให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ และสามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม

จากความร่วมมือของภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ และส่งผลถึงความรักความสามัคคีของคนในชาติต่อไป อีกทั้งเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมให้กับเยาวชน โดยมีภาคประชาสังคมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมกระบวนการเป็นองค์รวม

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีจุดประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ เริ่มต้นที่เยาวชน โดยการ ให้โอกาส ให้เวลา ให้การส่งเสริม ให้การชื่นชม แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆให้แก่เยาวชนได้เข้าร่วม เพื่อช่วยสร้างสังคมให้มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป

รายละเอียด ของโครงการติดตามได้ที่
Facebook เพจจิตสำนึกรักเมืองไทย หรือ www.จิตสำนึกรักเมืองไทย .com และ ไลน์ @jsnrmthai

กองทุนสื่อ จับมือ มศว. ประสานมิตร เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลางหวังสร้างพลังบวกทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์” ระหว่างวันที่ 19- 27 พฤษภาคม 2566
ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ รัชดา

โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ อาทิ  ผศ. ดร.สามมิติ สุขบรรจง อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.สิขเรศ ศิรากานต์ ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการสภาวิชาชีพข่าววิทยุ และโทรทัศน์ไทย และ ผศ.ดร.กฤชณัท แสนทวี อาจารย์ประจำวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น

ดร.ธนกร ศรีสุขใส  ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง WISE CREATORs : เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์ ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาผู้ผลิตสื่อในทุกระดับที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ จะสามารถนำองค์ควมารู้และทักษาที่ได้ไปใช้และพัฒนาต่อยอดให้เกิดการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ของประเทศ  การจัดอบรมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกอบกับ กองทุนฯ มีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายหลัก คือ TMF Learning Center ศูนย์กลาง
การเรียนรู้สื่อครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตสื่อในทุกระดับ ซึ่งครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก มศว ประสานมิตร ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่ผลิตสื่อ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ กว่า 40 คน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติในการกำหนดเนื้อหา และกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสาร
เพื่อเตรียมพร้อมสร้างสื่อพลังบวก ปลอดภัย และสร้างสรรค์” ดร.ธนกร กล่าว

สำหรับ หัวข้อหลักของการอบรม มีดังนี้
1. แนวทางการมองโลกเชิงสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเวศวิทยา และวัฒนธรรมโลกและการเปลี่ยนแปลงสมัยใหม่

 1. 2023… ภูมิทัศน์สื่อไทย
 2. กระบวนทัศน์ใหม่ของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
 3. การวิพากษ์และประเมินผลกระทบของสื่อที่มีต่อชีวิตผู้คนและสังคมไทย
 4. ถอดรหัสชิ้นงานสื่อกับประเด็น “ความปลอดภัยและสร้างสรรค์” ผ่านกรณีศึกษา และเทคนิคการรับมือกับ “ภาวะวิกฤติเชิง จริยธรรม” อย่างสร้างสรรค์
 5. ถอดรหัสกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นงานดิจิทัล
 6. HOW To TIPS : ผลิตสื่ออย่างไรให้ปลอดภัย ถูกกฎหมาย
 7. เทคนิคการสร้างสรรค์เนื้อหา StoryTelling อย่างไรให้ขายได้
 8. เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจอย่างสร้างสรรค์
 9. กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์มุมมองผู้รับสารผ่านเครื่องมือ Social Listening
 10. Content Creator : How to Success
 11. ฝึกปฏิบัติการผลิตและน าเสนอผลงานสื่อ Digital Platform ให้เกิด impact
 12. กิจกรรมศึกษาดูงานองค์กรสื่อ

ประกาศผลการพิจารณาทุนปี 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานกองทุนฯ พร้อมเดินหน้าทำสัญญาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ทันที และไม่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ

วันนี้ (9 พฤษภาคม 2566) กองทุนได้เผยแพร่ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 โดยมีจำนวนผู้รับสมัครขอรับทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนมากถึง 939 โครงการ ยอดการยื่นขอรับการสนับสนุนทุน รวมทั้งสิ้นกว่า 4,023 ล้านบาท แบ่งเป็นประเภทดังนี้ 

 • ประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท จำนวน 470 โครงการ
  ยอดเงินรวม 1,591 ล้านบาท
 • ประเภทเชิงยุทธศาสตร์ วงเงินไม่เกิน 170 ล้านบาท จำนวน 455 โครงการ
  ยอดเงินรวม 2,372 ล้านบาท
 • ประเภทความร่วมมือ วงเงินไม่เกิน 40 ล้านบาท จำนวน 14 โครงการ
  ยอดเงินรวม 58 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ กระบวนการยื่นสมัครขอรับทุน มีการเปิดรับตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 และนำเสนอเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง ของคณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกองทุน เพื่อทำการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2565 – 3 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นระยะเวลา 3 เดือน และสามารถประกาศผลได้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นี้

โดยผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทุนจำนวน
103 โครงการ วงเงิน 270,182,000 บาท  แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 

 1. โครงการประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) จำนวน 39 โครงการ รวม 89,988,000 บาท
 2. โครงการประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) จำนวน 57 โครงการ
  รวม 158,194,000 บาท
 3. โครงการประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) จำนวน 7 โครงการ
  รวม 22,000,000 บาท

แบ่งเป็น  บุคคลธรรมดาจำนวน 29 โครงการ  คิดเป็น 28.16 % โครงการ
งบประมาณ
47,431,900 บาท และคิดเป็น 17.56 % งบประมาณ

องค์กรเอกชนจำนวน (ไม่แสวงหาผลกำไร) 12 โครงการ  คิดเป็น 11.65 % โครงการ
งบประมาณ
31,735,000 บาท และคิดเป็น 11.75 % งบประมาณ

สถานศึกษาของรัฐจำนวน 11 โครงการ คิดเป็น 10.68 % โครงการ
งบประมาณ
29,673,000 บาท และคิดเป็น 10.98 % งบประมาณ

และนิติบุคคลจำนวน 51 โครงการ คิดเป็น 49.51 % โครงการ
งบประมาณ 161
,342,100 บาท  และคิดเป็น 59.72 % งบประมาณ

 

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566
จะได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เพื่อให้มาทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์กำหนดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกทุกโครงการ และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอแต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือก ขออย่าเพิ่งท้อถอยหรือหมดกำลังใจและขอเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอโครงการอีกในครั้งต่อไป สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยว่าโครงการของคนไม่ผ่านเพราะเหตุใดสามารถเข้าไปดูข้อมูล
ที่สำนักงานกองทุนได้ ซึ่งสำนักงานยินดีที่จะให้ข้อมูลและชี้แจงข้อสงสัย

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ สำนักงานกองทุนจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกำหนดจัดประชุมปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารโครงการและเตรียมการทำสัญญาเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ทันที และไม่ให้กระทบต่อความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณซึ่งสำนักงานได้เตรียมการทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว

 

โดยรายละเอียดจำแนกรายโครงการของผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถเข้าไปดูได้ในเว็ปไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามลิ้งค์ https://www.thaimediafund.or.th/download/tmf-project-2566/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-273-0116

 

องคมนตรี ชื่นชม โครงการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับเยาวชน ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชน

เมื่อวันที่ 5 พค. 66 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดนิทรรศการโอกาสปิดโครงการ
Art for Youth and community ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิดงานนิทรรศการ โดยกล่าวว่า
โครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ด้วยองค์ความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดย สมาคมดิจิทัลเพื่อการศึกษาไทย

โดยยึดหลัก “ลดความเหลื่อมล้ำ” ด้านการศึกษา รายได้สังคม และ “ทำให้เกิดความยั่งยืน” ต่อตัวเด็ก โรงเรียน และชุมชน ดังนั้น หลักในการทำงาน จึงเลือกที่จะสร้างองค์ความรู้ให้ เกิดขึ้นภายในโรงเรียน และไม่สร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้แก่ตัวเด็กและโรงเรียน โดยการจัดให้มีการผลิตสีธรรมชาติขึ้น มาใช้งานเอง และการจัดอบรมให้ทำงานศิลปะที่ใช้วัสดุและสีจากธรรมชาติรวมทั้งการทำวีดิโอสื่อการสอนมอบให้ โรงเรียนไว้ใช้ต่อไป

ร้อยโท ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นทุนประเภทความร่วมมือ ประจำปี 2565 ประเด็นเรื่องการ ลดความเหลื่อมล้ำและ สร้างความยั่งยืน รวมถึงแนวทางการดำเนินโครงการที่ยึดหลัก บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการทำงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน “จากการได้ชมนิทรรศการและรับชมการแสดงเห็นนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่แสดงออกมายังสามารถนำไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย”

ทั้งนี้ภายในงาน มีการแสดงมโนราห์ Art for youth จาก ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2564 สาขาการแสดง นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองทุนสื่อ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์”

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดหลักสูตรอบรมพัฒนาผู้ผลิตสื่อระดับกลาง “WISE CREATORs…เรียนรู้ ร่วมสร้าง สื่อสร้างสรรค์”
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อระดับกลางให้สามารถนำองค์ความรู้และทักษะไปใช้พัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์มีคุณภาพ สร้างผลกระทบเชิงบวกในทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟังบรรยาย อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน และร่วมทีมผลิตสื่อกับผู้ผลิตสื่อในประเทศ รับจำนวน 40 คน ระยะเวลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 19- 27 พฤษภาคม 2566 รวม 33 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ณ โรงแรม เดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง 12 พ.ค.นี้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://rb.gy/fep58
สมัครได้ที่ :  https://rb.gy/daplr