เลือกหน้า

มูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ฯ จัด “มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา” เตรียมเผยแพร่พลังเครือข่ายความดี

มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับภาคีเครือข่าย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดยานนาวา สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงาน มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนามอบโล่รางวัลองค์กร หน่วยงาน บุคคล ต่อการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เตรียมขับเคลื่อนพลังสื่อสีขาว เครือข่ายความดี ภายใต้ โครงการสถานีพระพุทธ ศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์

พระสุธีวชิรปฏิภาณ(วีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร  หัวหน้าแผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร และองค์อุปถัมภ์สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV ได้เป็นประธานสงฆ์ในงานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจัดขึ้นวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย มี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฆราวาส พร้อมด้วย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้แทนหน่วยงาน องค์กร บุคคล เข้าร่วม

กิจกรรมช่วงเช้า เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ  เป็นประธาน มอบรางวัลโล่เกียรติคุณ รางวัลเกียรติคุณ และเกียรติคุณแก่องค์กร หน่วยงาน บุคคล ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ในโครงการสถานีพระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อาทิ โล่เกียรติคุณ แก่ กระทรวงวัฒนธรรม,กรมการศาสนา,สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รางวัลเกียรติคุณ ๒๖ ท่าน/หน่วยงาน ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา ๒๖ ตอน อาทิ พระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี, พระปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร ) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์,กิ้ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ดารานักแสดง, มอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พร้อมกันนี้ในช่วงเช้ายังมีการแสดงทัศนะ เรื่อง วัฒนธรรมกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  การบรรยายพิเศษ วิถีแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนากับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การเผยแพร่ศาสนาโดยใช้ศรัทธานำปัญญา ถือว่าเป็นกลยุทธิ์ทางการสื่อสาร ที่จะทำให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงหลักธรรมได้ง่าย อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้การสื่อสารเข้าถึงผู้คนได้ง่าย คือการสื่อสารประเด็นใกล้ตัวของผู้ฟัง จะทำให้ผู้ฟังเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย

ในยุคสมัยนี้มีสิ่งต่างๆรอบตัวมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ทั้งโรคระบาด ภัยแล้ง น้ำท่วม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ภายใต้ภาวะแบบนี้ เราเห็นผู้คนสับสน วุ่นวาย ไม่มีที่พึ่ง ไม่มีหลักยึด เชื่อเรื่องต่างๆโดยไม่พิจารณาหรือไตร่ตรองก่อน การกลั่นแกล้งกันในสังคมออนไลน์จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เชื่อว่าในวิกฤตยังมีโอกาส มียาดีรักษา ยาดีที่ว่าคือการนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้

“สังคหวัตถุ 4 ถือเป็นตัวกำกับการอยู่ร่วมกันในสังคม ทาน การให้ คนมีก็ต้องแบ่งปัน, ปิยวาจา ถ้าเราทุกคนมีปิยวาจา ก็จะไม่มี Fake news , Hate speech หรือ Cyberbully, อัตถจริยา การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์แก่ทั้งตนเองและผู้อื่น, สมานัตตตา การวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนตัวผมเชื่ออยู่เสมอว่า หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาสามารถแก้ปัญหาชีวิตได้ นำทางชีวิตได้ และสามารถแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกได้” ดร. ธนกร กล่าว

ขณะที่ภาคบ่าย มีการปฐกถาพิเศษ พลังสื่อสารสร้างสรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมีวงเสวนา บทบาทพุทธศาสนา วัฒนธรรม กับพลังซอฟเพาเวอร์ในสังคมไทย โดย พระเทพเวที ผศ.ดร.  เจ้าคณะภาค ๖ ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนิสิต พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ด้านวิจัย และ นพ.บัญชา พงษ์พาณิช ผอ.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินฺทปญฺโญ , ผอ.สถาบันสุวรรณภูมิศึกษาวิทยาสถานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (ธัชชา) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ร่วมเสวนา  ดำเนินรายการโดย อรอุมา เกษตรพืชผล

พระสุธีวชิรปฏิภาณ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับ งานมหกรรมสื่อสร้างสรรค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา ในโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งดำเนินงานภายใต้ มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชปถัมภ์ฯ เพื่อนำเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV และสื่อสังคม (social media) ทั้งยังผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของ ๒๖ เรื่องของผู้เข้ารับรางวัลในงานมหกรรมนี้ ที่จะถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาโดยยังมีเป้าหมายสำคัญนั้นก็คือ เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์ ต่อไป ฯ

ที่มาภาพ : เฟซบุ๊ค สมเด็จพระมหาธีราจารย์ Somdet Phramahathirachan

https://www.facebook.com/somdetphramahathirachanwatpho/photos/?ref=page_internal

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2565 (ประชุมทางไกล ผ่านระบบ Microsoft Teams)

โดยมี คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

ภาพประกอบจาก : กระทรวงวัฒนธรรม

กองทุนสื่อ จัดอบรม เสริมศักยภาพ ด้านบัญชี การเงิน ภาษี ให้ผู้รับทุน ประจำปี 2565 พร้อม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(20 มิ.ย. 65) ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านบัญชี การเงิน ภาษี และพัสดุ ให้กับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มอบนโยบายและแนวทางการบริหารโครงการขอรับทุน ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า

การทำสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จะขาดมิติงานหลังบ้านไม่ได้เลย ต้องให้ความสำคัญ และต้องทำงานเป็นทีม ทั้งงานหน้าบ้านและงานหลังบ้าน ทั้งนี้ทุกโครงการต้องวางแผนแต่เนิ่นๆ ทั้งงานของตัวโครงการ งานการเงิน งานบัญชี เพราะภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เซ็นสัญญา งานในทุกกระบวนการต้องเสร็จสิ้น

กองทุน และผู้รับทุน ให้ถือว่าเป็นกัลยาณมิตร และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ที่มีความภูมิใจและสำเร็จร่วมกัน อยากให้ทุกคนในโครงการทำงานร่วมกัน เรียนรู้รายละเอียดและทำความเข้าใจของโครงการตนเองไปด้วยกัน

ครีเอทีฟไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้แค่งานครีเอทีฟเสมอไป สามารถทำความเข้าใจถึงงานเอกสาร บัญชี การเงิน ร่วมด้วยได้ ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญอย่างมาก หากงาน Backup ไม่แข็งแกร่ง ไม่แน่นก็อาจทำให้งานเกิดความล่าช้าได้”

ด้าน ร้อยโท ดร.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้อธิบายถึงการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Personal Data Protection Act (PDPA) ทั้ง

การดำเนินโครงการที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือไม่

ถ้าต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จะต้องดำเนินการอย่างไร และหากไม่ดำเนินการ จะมีความผิดอย่างไร

นอกจากนั้น ในที่ประชุม ยังได้รับฟังการบรรยาย แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นทิศทางเดียวกัน ที่จะเผยแพร่ในสื่อแต่ละประเภท  โดย นางวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ ที่ปรึกษากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อต้องการให้ผู้ที่ได้รับทุนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง การบริหารโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาและเป้าประสงค์

ทั้งการบริหารจัดการ การเงิน บัญชี ภาษี พัสดุ ตลอดจนการบริหารภาพรวมโครงการ เพื่อให้ผู้รับทุนได้ทำความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อย โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565

กองทุนสื่อ “ปันรักปันสุข” รวมพลังจิตอาสาบริจาคของเพื่อสาธารณะประโยชน์

(18 มิ.ย. 65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “TMF ปันรักปันสุข” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นม ยารักษาโรค และเครื่องอุปโภคอื่น ๆ ให้แก่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนา  คนพิการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และมูลนิธิเดอะแมนแดทเรสคิวส์ดอกส์ จังหวัดชลบุรี ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

“TMF MEDIA FORUM 2022 : World Collaboration”ครั้งแรกในไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อไทยสู่ ฮอลลีวูด และแพลตฟอร์มระดับโลก

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดสัมมนาออนไลน์ TMF MEDIA FORUM 2022 ภายใต้แนวคิด World Collaboration

เปิดมุมมองใหม่ โดยเชิญผู้มีประสบการณ์จากวงการสื่อในทุกองค์ประกอบ จากฝั่งฮอลลีวูดและแพลตฟอร์มระดับโลก มาร่วมบรรยายให้ความรู้ถึงเทคนิค แนวคิด โอกาสทางธุรกิจ และวิธีการในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อในทุกมิติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นโอกาสในการพาอุตสาหกรรม สื่อไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

(16 มิ.ย. 65) ณ โรงแรมสวิสโฮเทล รัชดา กรุงเทพฯ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดงานสัมมนาออนไลน์ TMF MEDIA FORUM 2022 : World Collaboration โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวต้อนรับ

นายอิทธิพล กล่าวว่า ในฐานะของรัฐบาลไทย ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ “TMF Media Forum 2022 กับแนวคิด World Collaboration” ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

งานสัมมนาครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมสื่อ ทั้งผู้ผลิตสื่อในประเทศไทยและผู้ผลิตต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานกับสื่อไทย หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะระหว่างกันในระดับโลก

‘ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านโซเซียลมีเดีย มีความสำคัญมาก อีกทั้งมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทุกคนมีสมาร์ทโฟนและสามารถเป็นสื่อได้ นี่จึงเป็นเหตุผลของการจัดงานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนทำงานด้านสื่อ ได้มีเวทีในการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่สำคัญจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ระดับโลก มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน และขอขอบคุณวิทยากรคุณ Thomas Polson คุณ Michael Peyser คุณ Nicolas Simon คุณ Erik Weaver หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล  คุณ Yolanda Macias และ คุณพันคำ เวียนตระกูล ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้’

นายอิทธิพล กล่าวต่อว่าประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติที่จะสนับสนุนให้เกิดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอยู่ เพื่อให้วัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือ Film หรือการสนับสนุนอุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะทำให้ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และทำให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจร่วมกัน

ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมสนับสนุนการส่งเสริม Soft power ของรัฐบาล โดยกองทุนมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อของไทย ซึ่งงานสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐ ขณะเดียวกัน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านการเติบโตของทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมของไทย

การยกระดับทักษะการผลิตสื่อ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมสื่อท้องถิ่นของไทยและของโลก โดยมีหัวข้อสำคัญในการสัมมนาที่ครอบคลุมทุกมิติของห่วงโซ่มูลค่าด้านสื่อของโลก

ทั้งการนำทรัพย์สินทางปัญญาด้านวัฒนธรรมของไทยไปสู่ระดับโลก , มุมมองจากประสบการณ์ตรงในฮอลลีวูด ทั้งด้านการเงิน การพัฒนา การผลิต และการจัดจำหน่าย , การเตรียมพร้อมด้านการผลิต บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ผลิตสื่อในศตวรรษที่ 21 ในยุคแห่งดิจิทัล

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พัฒนา “CHATBOT ติ๊กต็อก” ให้คำปรึกษาปัญาหาเด็กติดเกม

(14 มิ.ย.65) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว “Chatbot ติ๊กต็อก” ที่ปรึกษาออนไลน์ สร้างสรรค์ ปลอดภัย เมื่อให้เด็กเล่นเกม

Chatbot แรกของโลก ที่ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องการเล่นเกมในเด็กและวัยรุ่น โดยมี ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ปรมินทร์ เภกะนันทน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติร่วมเปิดงาน

ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ทางกองทุนสื่อ ให้ทุนสนับสนุนประจำปี 2564 กับภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเพื่อจัดทำโครงการพัฒนาแชทบอท ให้คำปรึกษาปัญหาเด็กติดเกม เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่กำลังเผชิญกับปัญหาการเล่นเกมของเด็ก เพื่อขอคำปรึกษาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอคิว ในการนัดตรวจกับจิตแพทย์ในระบบของโรงพยาบาล

ผศ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช พยาบาล อธิบายว่า “ติ๊กต็อก” เป็นแชทบอทให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการติดเกมในประเทศไทย ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) โดยบุคคลที่เข้ามาขอรับคำปรึกษา จะได้วิธีการแก้ไขที่สามารถนำไปใช้ใด้จริง รวมถึงยังสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับการติดเกมของลูกได้อีกด้วย

“ปัญหาใดที่บอทตอบไม่ใต้ ยังมีนักจิตวิทยาตัวจริงพร้อมให้คำปรึกษาผ่าน Live chat แบบส่วนตัวได้ด้วยโดยข้อมูลที่ตอบให้คำปรึกษา ผ่านการพัฒนาจากทีมผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้ว” ผศ.นพ.สมบูรณ์ กล่าว

บุคคลที่สนใจขอคำปรึกษาปัญหาเด็กติดเกม สามารถปรึกษาได้ฟรีที่ลิงก์ https://bit.ly/healthygamerchatbot  หรือสแกน QR code ตามที่แสดงปรากฎไว้

สัญสักษณ์ QR