เลือกหน้า

ส่งข้อความหาเรา

สอบถาม/ถามตอบ


Leave this field blank

ร้องเรียน


Leave this field blank

แสดงความคิดเห็น


Leave this field blank

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


Leave this field blank

ส่งเอกสาร / เชิญประชุม
หนังสือสารบรรณกลาง

โทรสาร. 02 273 0120

โทร. 02 273 0116 -9 ต่อ 888
(ติดต่อในวันและเวลาราชการ)

( ดาวน์โหลดรูปแบบการส่งหนังสือถึงกองทุน )

ช่องทางการติดต่อเรา

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116 – 9

Website : www.thaimediafund.or.th

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,370,897

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]