เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฟ้นหาเยาวชนคนครีเอทีฟมาร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอัดเงินรางวัลสนับสนุนรวม 380,000 บาท จำนวน 18 รางวัล เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการนำอำนาจละมุน (Soft Power) มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมด้านส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก กระทรวงวัฒนธรรมและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงร่วมกันจัดโครงการ สร้างสรรค์ไทย Creative Thai) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานรากชุมชนผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งเป็นการใช้สื่อในการปรับค่านิยม จิตสำนึกให้แก่คนในสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรริเริ่มปลูกฝังวัฒนธรรมทางความคิดที่ดีงาม ถูกต้องและเหมาะสมตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และเยาวชน

นางยุพา กล่าวเสริมว่า การจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในครั้งนี้จะเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนในรูปแบบสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่อัตลักษณ์ของวิถีชีวิตในชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น และจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการปกป้องรักษามรดกทางวัฒนธรรมของคนในชุมชนและสังคมอีกด้วย รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถีต่อไป

ด้าน นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน และสังคม รวมถึงการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ แบ่งปันความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ

โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการประกวดผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย เด็ก และเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยสามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและแบบทีม ไม่จำกัดเพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลำเนา และสัญชาติ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ พร้อมศึกษากติกาการสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ http://ymc.regist-master.com/ โดยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเเละส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในนามจังหวัดที่นำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆ ได้เพียง 1 จังหวัด ยกตัวอย่างเช่น ผู้สมัครมีที่อยู่ตามบัตรประชาชนในจังหวัดเชียงราย เเต่ส่งผลงานเนื้อหาทางวัฒนธรรมของจังหวัดขอนเเก่น ผู้สมัครต้องลงสมัครในนามจังหวัดขอนเเก่นเท่านั้น นายธนกร กล่าวเสริม

นอกจากนี้ กองทุนสื่อฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรออนไลน์เพื่อให้ผู้เข้าสมัครได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการเเละวิธีการที่ถูกต้องในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) เพื่อเข้าร่วมเเข่งขันทั้งหมด 5 หลักสูตร จากเหล่าวิทยากรพิเศษ ได้แก่ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับสื่อเเละการใช้สื่อในสังคมปัจจุบัน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานา ปัจฉิมนันท์,, หลักสูตรเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเเละการนำเสนอรูปแบบวัฒนธรรมไทยที่เหมาะสม โดย รองศาสตราจารย์บัวผัน สุพรรณยศ, หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างสรรค์บท โดย อาจารย์จริมน สังณ์ชัย, หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคการผลิตเเละการสร้างสรรค์สื่อ ด้วยเทคโนโลยีใกล้ตัว โดย อาจารย์ นริส พิเชษฐพันธ์ และ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อ โดย ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา เป็นต้น โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาที่จำเป็นต่อการผลิตผลงานผ่านทางการเรียนหลักสูตรออนไลน์

ส่วนเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งเป็น 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
1. ความเข้าใจและความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการ 30 คะแนน
2. การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในมุมมองสร้างสรรค์ 20 คะแนน
3. การนำเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลำดับเรื่องให้น่าสนใจ 20 คะแนน
4. เทคนิคและคุณภาพการถ่ายทำที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ 15 คะแนน
5. การตัดต่อผลงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์ลงตัวกับเนื้อหา 15 คะแนน
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

โดยผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมีโอกาสได้ชิงรางวัลถึง 18 รางวัล พร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมมูลค่ารางวัล 380,000 บาท ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 40,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

อย่างไรก็ตามการจัดกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ในครั้งนี้มากกว่าการลุ้นชิงรางวัลแล้ว ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และยังเป็นเสียงสะท้อนทางความคิดที่จะบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้ง 77 จังหวัด ออกมาในรูปแบบสื่อที่ทันสมัย และสามารถเผยแพร่สื่อสารออกสู่สาธารณะได้ อีกทั้งยังสร้างแรงกระเพื่อมให้คนในสังคมตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ต่อยอดและส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป นายธนกร กล่าวทิ้งท้าย.

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเฟซบุ๊กเพจ: สร้างสรรค์ไทย หรือเพิ่มเพื่อนผ่านไลน์แอด: @creativethai