เลือกหน้า

ผลงานเด่น

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุนคนทำสื่อจากทั่วประเทศ ให้สามารถผลิตสื่อที่ดีและมีคุณภาพ เป็นผลงานที่มีเนื้อหาหลากหลายเพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้เข้าถึง เข้าใจ ใช้สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นความเข้าใจที่มีร่วมกันในสังคม กองทุนมุ่งมั่นทำหน้าที่สร้างสรรค์สื่อ เพื่อให้เกิดสื่อที่ดีไปสร้างสรรค์สังคม

โครงการ The Blind Art Project ผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไป ประจำปี 2562

โครงการติดเกราะความคิด ปกป้อง ป้องกันภัยจากสื่อโซเชียลมีเดีย ผู้รับทุน

โครงการ Deep South Young Film Maker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน

โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม