เลือกหน้า

ตามที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันทน์ ผิวนิล อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง “มารยาทกำหนดในการสื่อสารออนไลน์ที่พลเมืองดิจิทัลทยควรตระหนัก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง “มารยาททางสังคมในการปฏิสัมพันธ์แบบออนไลน์ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” บัดนี้ ผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว