เลือกหน้า

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2023
Digital Government Awards” ขับเคลื่อนประเทศด้วยรัฐบาลดิจิทัล
บริการภาครัฐ โปร่งใส ทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชน

(6 ธ.ค. 66) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจัดงานยิ่งใหญ่ทำเนียบรัฐบาลได้มีการมอบรางวัล Digital Government Awards 2023 ให้แก่ 150 หน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมประเทศไทยก้าวหน้าไปอีกขั้นสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลโดย นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566“Digital Government Awards 2023” แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการยกระดับองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลจำนวนทั้งสิ้น 150 รางวัล ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เพื่อเป็นผลสะท้อนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความสำเร็จของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ โดย ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏฺ์ เอกโยคยะ
รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นผู้รับมอบรางวัล
Digital Government Awards 2023 รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)  

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงความชื่นชม ยินดีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 พร้อมกล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่เกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนาของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศส่งผลให้อันดับรัฐบาลดิจิทัลไทยพุ่งขึ้นมาลำดับที่ 19 จาก 66 ประเทศ และเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ในปี 2023 จากการจัดอันดับ World Digital Government (Waseda-IAC World Digital Government Ranking) ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ทั้งนี้ รัฐบาลตระหนักดีว่าการบริหารงานและการให้บริการที่ตอบโจทย์ประชาชนแบบตอบสนองทันท่วงทีอาจไม่เพียงพอ รัฐบาลจำเป็นต้องปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของประชาชน ยกระดับบริการภาครัฐ สิ่งสำคัญที่ต้องการเน้นย้ำ คือ การปรับปรุงบริการออนไลน์ภาครัฐเพื่อให้การติดต่อกับภาครัฐเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ การเข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะ หรือการสมัครใบอนุญาตต่าง ๆ พร้อมทั้ง สร้างความมั่นใจต่อผู้รับบริการว่าขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และสามารถเข้าถึงได้จากที่บ้านของทุกคน รวมถึงการสร้างมุมมองที่เป็นประสบการณ์ทั้งหมดของประชาชนด้วยข้อมูล Single View of Citizen หรือ360-degree Customer View เพื่อให้หน่วยงานของรัฐบาลมีความเข้าใจที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์และการทำธุรกรรมระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ซึ่งแนวคิดนี้จะส่งเสริมการให้บริการมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน และเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี และต้องมีข้อมูลที่มีคุณภาพและถูกต้อง เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานให้ทำงานร่วมกันได้ รวมถึงการรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวผ่านการให้สิทธิและควบคุมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งการนำเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงมาใช้วิเคราะห์เชิงลึก และปรับปรุงบริการภาครัฐ ต่อยอดนวัตกรรมบริการ ร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งต้องอาศัยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้สำเร็จสามารถรองรับการให้บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ

 

รางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)
จำนวน 63 รางวัล ได้แก่

 1. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 2. กรมการขนส่งทางราง
 3. กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
 4. กรมการพัฒนาชุมชน
 5. กรมการแพทย์
 6. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
 7. กรมกิจการผู้สูงอายุ
 8. กรมควบคุมมลพิษ
 9. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
 10. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 11. กรมทรัพยากรน้ำ
 12. กรมทางหลวง
 13. กรมทางหลวงชนบท
 14. กรมประชาสัมพันธ์
 15. กรมประมง
 16. กรมป่าไม้
 17. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 18. กรมพัฒนาที่ดิน
 19. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 20. กรมวิชาการเกษตร
 21. กรมศุลกากร
 22. กรมสรรพสามิต
 23. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 24. กรมอุตุนิยมวิทยา
 25. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 26. กองบัญชาการกองทัพไทย
 27. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 28. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
 29. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 30. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 31. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 32. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
 33. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 34. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 35. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 36. สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 37. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 38. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 39. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 40. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 41. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 42. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 43. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 44. สำนักงานศาลปกครอง
 45. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 46. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 47. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 48. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 49. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 50. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
 51. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 52. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 53. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 54. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 55. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 56. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
 57. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)
 58. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
 59. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
 60. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 61. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 62. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
 63. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)