เลือกหน้า

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัที่ 2 ฉบับที่ 4 (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2565)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน

สามารถอ่านวารสารแบบออนไลน์ ได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/okso/dhoh/#p=cover

หรือติดตามข่าวสารอื่น ๆ ได้ที่ : www.disaster.go.th หัวข้อ “สื่อเรียนรู้จัดการภัย”