เลือกหน้า

วารสาร @DISASTER วารสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ (ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๕)

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัย บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่สาธารณชน 

สามารถอ่านวารสารแบบออนไลน์ ได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/okso/iawe/#p=5

หรือติดตามข่าวสารอื่น ๆ เว็บไซต์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ที่ :  www.disaster.go.th หัวข้อ “สื่อเรียนรู้จัดการภัย”