Select Page
  • Version
  • Download 3
  • File Size 8 MB
  • File Count 1
  • Create Date 23/04/2563
  • Last Updated 25/04/2021

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น "ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563
โดยมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มาตรา 26 ที่บัญญัติให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งผู้จัดการต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่กองทุนได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(ก) คุณสมบัติ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์และต้องไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครรับการคัดเลือก
(3) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของกองทุน
(ข) ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
(2) เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน
(3) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(4) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) เคยเป็นผู้ต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและประกาศได้ที่นี่ https://bit.ly/3dRH41C
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 02-273-0116
E-mail : contact@thaimediafund.or.th