Select Page
  • Version
  • Download 39
  • File Size 7 MB
  • File Count 1
  • Create Date 15/11/2562
  • Last Updated 25/04/2021

ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562
คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีมติอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท

คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในการประชุมครั้งที่ 12 / 2562 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.62 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบประกาศอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 68 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 202,000,000 บาท โดยแบ่งการให้ทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ เป็น 5 ประเด็น ดังนี้
1. การกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ ( Cyber bullying ) และการใช้ประทุษวาจา ( Hate Speech ) ในสื่อออนไลน์ที่สร้างความแตกแยกและเกลียดชังต่อผู้คนในสังคม 15 โครงการ
2. การรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 16 โครงการ
3. การขาดความรู้เท่าทันสื่อของประชาชนกลุ่มต่างๆ 9 โครงการ
4. เด็กติดเกม และการพนันออนไลน์ 3 โครงการ
5. การสร้างนวัตกรรมสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ 25 โครงการ
โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ร่วมพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมตามประเด็นข้างต้น เพื่อป้องกันบรรเทาปัญหาเหล่านี้ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันและมุ่งหวังจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สู่เยาวชนและคนในสังคม
ทั้งนี้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีผู้ให้ความสนใจยื่นโครงการเข้าร่วมการพิจารณา จำนวน 474 โครงการ