Select Page
  • Version
  • Download 1
  • File Size 1.25 MB
  • File Count 1
  • Create Date 02/04/2564
  • Last Updated 14/05/2021

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2