Select Page
  • Version
  • Download 140
  • File Size 14 MB
  • File Count 1
  • Create Date 18/01/2564
  • Last Updated 25/04/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
วงเงินงบประมาณไม่เกิน 300 ล้านบาท แบ่งการให้ทุนออกเป็น 3 ประเภท
1. การให้ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) กรอบวงเงินไม่เกิน 90 ล้านบาท
• กลุ่มเด็กและเยาวชน
• กลุ่มผู้สูงอายุ
• กลุ่มคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
• กลุ่มประชาชนทั่วไป

2. การให้ทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 180 ล้านบาท
• โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ
• โครงการหรือกิจกรรมขนาดกลาง ตามประเด็นดังนี้
- การเรียนรู้สิทธิและหน้าที่ของความเป็นพลเมือง 
- การสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว
- การสร้างจิตสำนึกผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ
• โครงการหรือกิจกรรมขนาดเล็ก ตามประเด็น ดังนี้
- การทำนุบำรุงสถาบันหลักของชาติ
- การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในสังคม
- วัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- การสร้างสื่อเพื่อเชิดชูบุคคลที่ทำความดี
- โทษและความเสี่ยงของสื่อออนไลน์

3. การให้ทุนประเภทความร่วมมือ (Collaborative Grant) กรอบงบวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
มีขอบเขตของโครงการหรือกิจกรรมสำหรับผู้ขอรับการสนับสนุนที่เป็นภาคีเครือข่ายหรือผู้ผลิตสื่อที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีประสบการณ์หรือผลงานอันเป็นที่ประจักษ์และมีวัตถุประสงค์โครงการหรือกิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 21 (13)

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่

http://granting.thaimediafund.or.th

ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-273-0116-9

Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์