เลือกหน้า

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ๕ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รายละเอียดตามไฟล์แนบ จึงขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้รับทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีเครือข่าย องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการประชาพิจารณ์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  โดยส่งรายละเอียดการแสดงความคิดเห็นมาได้ที่ e-mail : policyandstrategic หรือผ่านทางเฟซบุ๊คเพจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม

TMF “Power For Change”