เลือกหน้า

ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567

ผู้ขอรับทุนสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://granting.thaimediafund.or.th/ 
กรณีพบความไม่สะดวกในการยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมประจำปี 2567
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำการช่วยเหลือวิธีการใช้งาน

โทรศัพท์หมายเลข
02 273 0116-9 ต่อ 1

เฉพาะกรณีพบปัญหาของการใช้งานระบบ
– 02-273-0116-9 ต่อ 731 (IT Support)

E mail : [email protected]