เลือกหน้า

E-Book

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในฐานะหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e – Book) ประเภทต่างๆ สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้เลือกดาวน์โหลดได้ฟรี ในรูปแบบไฟล์ PDF

โลกกลมๆ ที่เรียกว่าดิจิทัล
19/08/2564

‘โลกกลม ๆ ที่เรียกว่า…ดิจิทัล’

หนังสือที่จะพาเราและเด็ก ๆ ของเรา ไปเรียนรู้โลกดิจิทัลใบนี้ร่วมกัน

จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 8 ปี 2564
07/07/2564

คัมภีร์ป้องกันลูกติดเกม
16/08/2564

การป้องกันและดูแลตัวเองช่วงโควิดเพื่อพนักงานบริการ
16/08/2564

สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
02/06/2564

ถอดบทเรียนไทยสู้โควิด
01/04/2564

จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 7 ปี 2564
01/03/2564

ครูปฐมวัยหัวใจใหม่ สถาบันอาศรมศิลป์
01/03/2564
สื่อแวดล้อม Media Eco System
01/03/2564
คู่มือการปฏิบัติงานสื่อในการนำเสนอประเด็นความหลากหลายทางเพศ
01/01/2564
คู่มือศาสนกิจวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด
01/11/2563
เข้าคริสตจักรแบบการ์ดไม่ตก
01/11/2563
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 5 ปี 2563
01/03/2564
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 4 ปี 2563
10/09/2563
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 3 ปี 2563
01/08/2563
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 6 ปี 2563
01/10/2563
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 2 ปี 2563
26/06/2563
อีเล้งเค้งโค้ง อยู่บ้าน…ต้านโควิด
19/06/2563
International Conference on Fake News
17/06/2563
จดหมายข่าวคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ ฉบับที่ 1 ปี 2563
01/04/2563
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12/03/2563
คู่มือการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
02/03/2563
ตามรอยพระราชาภาคเหนือตอนบน
01/12/2562
คู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยต่อเด็กและเยาวชน
28/06/2562
สวัสดี โควิด-19
29/06/2563
ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120 
email: contact@thaimedaifund.or.th