เลือกหน้า

จากการศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นในโครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (3-6 ปี) นอกจากจะมีรายละเอียดที่ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ทั้งทางกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมแล้ว เรื่องการออกแบบเนื้อหายังต้องอยู่บนแกนสาระสำคัญ โดยวันนี้เรามีเช็คลิสต์ง่ายๆที่ต้องจำขึ้นใจ 5 ข้อ ซึ่งเป็นหัวใจหลัก เป็นจุดเริ่มต้นในการผลิตสื่อสำหรับเด็กเลยก็ว่าได้

  1. กระตุ้นจินตนาการและ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ( creative thinking & imagination) : มีเนื้อหาที่เปิดโลกจินตนาการ ให้เด็กฝึกคิดในแง่มุมใหม่ ยืดหยุ่นและเปิดมุมมองด้านความคิดสร้างสรรค์ อาจเพิ่มทักษะการสังเกต หรือตั้งคำถามในเชิงสร้างสรรค์…. เรียกง่ายๆว่า กระตุ้นต่อมเอ๊ะ!
  2. พัฒนาทักษาทางสังคม (social skills) : ช่วยเพิ่มทักษะที่สำคัญในโลกยุคใหม่นี้ ทำให้เด็กๆ มีทัศนคติที่ดี มีพลังบวก การมีน้ำใจ ช่วยเหลือเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัว ทำให้เด็กๆ เข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น มีความเข้าอกเข้าใจ และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น
  3. สะท้อนและเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน ( relate daily life) เพื่อให้เด็กเข้าใจ เข้าถึง และอินกับเนื้อหาได้ง่าย เช่นเรื่อง ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เด็กๆต้องเจอในชีวิตประจำวันซึ่งสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาการแก้ปัญหาอุปสรรคในเชิงบวกให้เด็กๆไปด้วยได้
  4. ส่งเสริมความเข้าใจ และความภูมิใจในตัวเอง (self esteem) การรู้จักรักและภาคภูมิใจในตนเองเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นใจ การตัดสินใจ ทำให้เด็กมีความเข้าใจโลกและมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี อาจมีเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึก  การรู้จักเคารพในสิทธิของตัวเองและผู้อื่น โดยเลือกเนื้อหาที่เข้าใจง่ายเหมาะกับช่วงวัย
  5. สอดแทรกบริบทแวดล้อมให้เหมาะกับสังคมไทย (cultural context)  สามารถสอดแทรกเรื่องราวของบริบทสังคมไทยเข้าไป ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรม วิถีของสังคมไทยได้อย่างง่าย เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การปฏิบัติตัวอย่างมีมารยาทในสังคม

    ซึ่งหลักการ 5 ข้อนี้ จะช่วยให้มีจุดตั้งหลักในการคิดเนื้อหา ผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กก็จะมีแผนที่ที่ชัดเจน ที่จะสร้างสื่อเด็กที่ปลอดภัย สร้างสรรค์เหมาะกับเด็กๆ แต่ละช่วงวัยได้  แต่รับรองว่าเนื้อหาไม่ได้มีแค่นี้ เพราะกระบวนการพัฒนาผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กยังมีเนื้อหาต่างๆที่น่าสนใจอีกมากให้ได้ติดตามกันต่อไป รับรองว่าสนุกและได้ความรู้อัดแน่นแน่ๆ