ห้องเรียนออนไลน์วิชาธรรมวิภาค ชั้นตรี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดไร่ขิง พัฒนาห้องเรียนออนไลน์วิชาธรรมวิภาค ชั้นตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งห้องเรียนออนไลน์วิชาธรรมวิภาค ที่จัดทำขึ้นนี้ใช้ Google Apps for Education สามารถเข้าถึงง่ายใช้ฟรี เพียงใส่รหัสชั้นเรียน คือ gpypjlv ใน Google Classroom ก็สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้ การเปิดห้องเรียนออนไลน์เพื่อสอนธรรมศึกษานับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้ธรรมศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้าสอบธรรมศึกษา

DIL : Digital Information Literacy

หลักสูตรออนไลน์สำหรับ กศน. ระดับ ม.ปลาย และผู้สนใจทั่วไป
เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ การเข้าถึง ความปลอดภัย โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่ออย่างสื่อสร้างสรรค์ให้เรียนฟรี

Smart MOM

โครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นแม่ในยุค 4.0 (Smart MOM) “Smart MOM” นวัตกรรมสื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมให้แม่ที่มีบุตรอยู่ในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) ด้วยการเรียนรู้แบบ Micro-Learning ในรูปแบบของ Application บน Smart Phone ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ “แม่ยุค 4.0”

ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ

กองทุนสื่อฯ ร่วมกับดีแทค ดีป้า เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ พัฒนา 2 หลักสูตรที่ไม่มีสอนในโรงเรียน “ห้องเรียนเด็กล้ำ-ห้องเรียนครูล้ำ” พัฒนาทักษะชีวิตดิจิทัล รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ที่เกิดขึ้นรอบตัว พร้อมแล้วที่จะให้น้อง ๆ เยาวชน และบุคลากร ครู อาจารย์ เข้าไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้ว

ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล

ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล

ชีวิตวิถีใหม่ และความฉลาดทางดิจิทัล

บทเรียนออนไลน์เรื่องชีวิตวิถีใหม่ที่เกี่ยวโยงกับทักษะความฉลาดทางดิจิทัล และการเป็นพลเมืองดิจิทัล ยังเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่เท่าทันต่อสื่อใหม่ (New media) ให้ความสำคัญในเรื่องการคิด การวิเคราะห์ ความเชื่อถือของแหล่งข้อมูล การประมวลผลข่าวสาร การแยกแยะและไม่หลงเชื่อข่าวปลอม และให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อดูแลปกป้องตัวเอง ดูแลข้อมูลส่วนตัว ความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งของตัวเองและสังคม

Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน

โครงการ “Stop Bullying หยุดเหยียดไม่เกลียดกันรายการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและจิตแพทย์ เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NEW 18 และหลักสูตร E-learning ให้เยาวชนมีความเข้าใจและเปลี่ยนพฤติกรรมลดการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ สำหรับคุณครู ประกอบด้วย คลิปการบรรยายจากจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาปัญหา Cyberbully แบบทดสอบ รวมถึงใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปต่อยอดวิชาชีพครูและรับรองความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนผู้ประสบปัญหาการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์