DIL : Digital Information Literacy

หลักสูตรออนไลน์สำหรับ กศน. ระดับ ม.ปลาย และผู้สนใจทั่วไป เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อ การเข้าถึง ความปลอดภัย โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สื่ออย่างสื่อสร้างสรรค์ให้เรียนฟรี