Employment News

Title
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน 3 อัตรา
1 501 downloads
09/05/2023
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 74 downloads
18/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ
1 81 downloads
05/04/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 96 downloads
28/03/2023
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 321 downloads
01/03/2023
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ และฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 465 downloads
25/01/2023
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 182 downloads
28/12/2022
ประกาศเปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสื่อสารองค์กร สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 300 downloads
26/12/2022
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบุรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 163 downloads
20/12/2022
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กร
1 95 downloads
02/12/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายอำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 333 downloads
30/11/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
1 192 downloads
27/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 233 downloads
18/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1 270 downloads
17/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 280 downloads
06/10/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับเด็กและเยาวชน
1 250 downloads
05/10/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 588 downloads
14/09/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 356 downloads
14/09/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 337 downloads
21/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารโครงการฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 264 downloads
12/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 197 downloads
12/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพันฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 452 downloads
07/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 161 downloads
05/07/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 536 downloads
30/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 201 downloads
27/06/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 567 downloads
07/06/2022
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1552 downloads
07/06/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1310 downloads
09/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
1 181 downloads
08/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านคนพิการและผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)
1 150 downloads
07/02/2022
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เฉพาะด้านคนพิการและผู้สูงอายุ
1 154 downloads
03/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 858 downloads
03/02/2022
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 588 downloads
24/01/2022
ประกาศกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ฯ ผ่านระบบออนไลน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 145 downloads
14/01/2022
ประกาศเลื่อน (ครั้งที่ 2) กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 143 downloads
04/01/2022
ประกาศเลื่อนกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์
1 215 downloads
27/12/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 598 downloads
18/12/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 2 อัตรา
1 2284 downloads
22/11/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้จัดการฯ
1 887 downloads
19/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 676 downloads
11/05/2021
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 187 downloads
29/04/2021
ประกาศยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
1 72 downloads
26/04/2021
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 35 downloads
09/04/2021
ใบสมัครสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 63 downloads
09/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 74 downloads
10/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 49 downloads
03/03/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 30 downloads
23/02/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่
1 29 downloads
01/02/2021
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 44 downloads
29/01/2021
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 15 downloads
19/06/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 20 downloads
14/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง
1 22 downloads
07/05/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
1 10 downloads
30/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็น
1 14 downloads
27/04/2020
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น “ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”
1 18 downloads
23/04/2020
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
1 13 downloads
16/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
1 18 downloads
06/12/2019
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1 14 downloads
31/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างบริหารโครงการ 4 อัตรา
1 14 downloads
30/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 7 downloads
23/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน 4 อัตรา
1 7 downloads
12/07/2019
ประกาศรับสมัครลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 16 downloads
05/06/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
27/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
15/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 4 downloads
07/05/2019
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
02/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
15/02/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ จำนวน 5 อัตรา
1 7 downloads
06/02/2019
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
16/01/2019
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 7 downloads
21/12/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 4 downloads
18/12/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
04/12/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
08/11/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่(ดิจิทัลสารสนเทศ-ประชาสัมพันธ์)
1 6 downloads
31/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)
1 8 downloads
25/10/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
03/09/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ
1 5 downloads
16/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 4 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
09/08/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
01/08/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
16/07/2018
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2)
1 2 downloads
12/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
16/05/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นผู้ตรวจสอบภายใน
1 5 downloads
18/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
17/10/2017
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 2 downloads
09/10/2017
ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
25/09/2017
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 16 downloads
14/09/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
06/06/2017
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 9 downloads
30/05/2017
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
08/05/2017
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
04/05/2017
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 5 downloads
18/08/2016
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 7 downloads
11/08/2016
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับเจ้าหน้าที่
1 12 downloads
08/08/2016
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระดับผู้บริหาร
1 11 downloads
03/08/2016
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 37 downloads
14/07/2016
    Contact Us ( Call Center )

    02 273 0116-9

    Thai Media Fund

    388, S.P. Building (IBM Building), 6th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
    Tel. +66 (0) 2 273 0116-9   Fax. +66 (0) 2 273 0120