Document and Regulations

ตารางกรอบอัตราค่าใช้จ่ายในการคำนวณขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

แบบคำขอรับการสนับสนุนเงินจากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 ประเภทผู้รับทุนเดิม

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 1

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 2

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 3

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 4

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 5

ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดสรรทุน ฉบับที่ 6

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]