Grant Announcement

Title
แบบคำขอรับการสนับสนุนทุน ปี 67
1 634 downloads
04/10/2023
เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2567
1 1426 downloads
04/10/2023
แบบคำขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2567
1 373 downloads
03/10/2023
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567
1 6072 downloads
04/09/2023
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 10152 downloads
09/05/2023
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 582 downloads
31/03/2023
เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 6810 downloads
16/09/2022
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 2413 downloads
01/09/2022
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 7060 downloads
12/05/2022
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 12394 downloads
17/01/2022
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1 3323 downloads
27/12/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 2076 downloads
29/09/2021
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1 8577 downloads
28/09/2021
แบบคำขอรับการสนับสนุนทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนปี64 (.doc)
1 628 downloads
28/09/2021
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 4103 downloads
09/08/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
1 9069 downloads
18/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 822 downloads
25/02/2021
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 184 downloads
22/02/2021
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 511 downloads
18/01/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2563
1 577 downloads
18/09/2020
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563
1 135 downloads
17/08/2020
ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562
1 258 downloads
15/11/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562
1 269 downloads
09/09/2019
ประกาศปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 47 downloads
19/07/2019
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562
1 43 downloads
19/06/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 82 downloads
06/06/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ปี 2561 เพิ่มเติม
1 125 downloads
29/05/2019
ประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2561
1 51 downloads
29/05/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ แบบเปิดทั่วไป (Open Grants) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2562
1 80 downloads
18/05/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561
1 158 downloads
03/05/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ปี 2561
1 44 downloads
26/10/2018
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 2)
1 30 downloads
01/08/2018
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 1)
1 35 downloads
20/07/2018
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2561
1 62 downloads
30/05/2018
    Contact Us ( Call Center )

    02 273 0116-9

    Thai Media Fund

    388, S.P. Building (IBM Building), 6th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
    Tel. +66 (0) 2 273 0116-9   Fax. +66 (0) 2 273 0120