Grant Announcement

Title
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 8600 downloads
09/05/2023
ประกาศเลื่อนผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2566 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
1 497 downloads
31/03/2023
เอกสารการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 6340 downloads
16/09/2022
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 2170 downloads
01/09/2022
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 6658 downloads
12/05/2022
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 12311 downloads
17/01/2022
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1 3154 downloads
27/12/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงิน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 2012 downloads
29/09/2021
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชน
1 8513 downloads
28/09/2021
แบบคำขอรับการสนับสนุนทุนประเภทส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนปี64 (.doc)
1 602 downloads
28/09/2021
ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ประเภทผู้รับทุนเดิม
1 4065 downloads
09/08/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
1 8889 downloads
18/05/2021
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 788 downloads
25/02/2021
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 170 downloads
22/02/2021
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
1 483 downloads
18/01/2021
ประกาศผลการพิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2563
1 511 downloads
18/09/2020
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563
1 117 downloads
17/08/2020
ประกาศผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grants) ประจำปี พ.ศ. 2562
1 225 downloads
15/11/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนประเภทเปิดรับทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562
1 235 downloads
09/09/2019
ประกาศปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 40 downloads
19/07/2019
ประกาศปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมแบบเปิดรับทั่วไป (Open Grants) ประจำปี 2562
1 38 downloads
19/06/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2562
1 65 downloads
06/06/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ปี 2561 เพิ่มเติม
1 106 downloads
29/05/2019
ประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2561
1 46 downloads
29/05/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ แบบเปิดทั่วไป (Open Grants) เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2562
1 69 downloads
18/05/2019
ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2561
1 137 downloads
03/05/2019
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ปี 2561
1 38 downloads
26/10/2018
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 2)
1 25 downloads
01/08/2018
ประกาศรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน (ครั้งที่ 1)
1 29 downloads
20/07/2018
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน ประจำปี 2561
1 49 downloads
30/05/2018
    Contact Us ( Call Center )

    02 273 0116-9

    Thai Media Fund

    388, S.P. Building (IBM Building), 6th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
    Tel. +66 (0) 2 273 0116-9   Fax. +66 (0) 2 273 0120