วิธีการขอรับทุน

การดำเนินการขอรับทุนกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล โดยสามารถยื่นขอรับทุนได้ บุคคล / นิติบุคคลละ 1 โครงการเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นสถานศึกษา สามารถยื่นได้มากกว่า 1 โครงการโดยมีหัวหน้าโครงการของแต่ละโครงการที่ไม่ซ้ำกัน

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน

ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่
หรือ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ

กรอกรายละเอียดเพื่อเสนอโครงการ ผ่านแบบขอรับทุนการสนับสนุนของกองทุนฯ และบันทึกเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่พิจารณาและบันทึกลงในระบบ เพื่อรอการอนุมัติผ่านระบบต่อไป

ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

02 273 0116-9

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

 1,347,386

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
email: [email protected]