การบริหารงาน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

หัวข้อ
รายงานประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 31 downloads
21/03/2022
รายงานประจำปี 2563 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 208 downloads
01/04/2021
รายงานประจำปี 2562 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 39 downloads
01/04/2020
รายงานประจำปี 2561 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 19 downloads
01/04/2019
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th