การบริหารงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
1 14 downloads
18/04/2022
กระบวนการทำงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 20 downloads
18/04/2022
แนวทางการขอเบิกจ่ายเงิน สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภ้ยและสร้างสรรค์
1 25 downloads
18/04/2022
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
1 38 downloads
18/04/2022
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
1 16 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th