การบริหารเงิน งบประมาณ

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

หัวข้อ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2565
1 5 downloads
29/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2565
1 3 downloads
29/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 2 ปี 2564
1 74 downloads
18/11/2021
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1 ปี 2564
1 31 downloads
18/04/2021
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th