รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หัวข้อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
1 9 downloads
29/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4_2563
1 48 downloads
18/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3_2563
1 8 downloads
18/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2_2563
1 4 downloads
18/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1_2563
1 11 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th