การบริหารเงิน งบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา
1 0 download
19/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566
1 1 download
12/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 0 download
28/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ
1 6 downloads
22/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprose Architecture)
1 6 downloads
22/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
18/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
1 15 downloads
08/04/2022
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up)
1 9 downloads
31/03/2022
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 12 downloads
29/03/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตและเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 11 downloads
04/02/2022
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 15 downloads
31/01/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานโครงการสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 1 download
17/01/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
1 7 downloads
28/12/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 เรื่อง
1 51 downloads
20/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง
1 49 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เรื่อง
1 160 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
1 34 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 31 downloads
23/08/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาพัฒนาแนวทางและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
1 19 downloads
22/07/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 14 downloads
15/07/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ
1 0 download
15/07/2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 12 downloads
09/06/2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดงานยกย่องเชิดเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 41 downloads
21/05/2021
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 37 downloads
31/03/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 15 downloads
03/03/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 13 downloads
14/01/2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 5 downloads
07/01/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server
1 6 downloads
14/12/2020
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 4 downloads
04/11/2020
แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(1,000,000 บาท)
1 8 downloads
30/09/2020
แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (900,000 บาท)
1 4 downloads
30/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผนงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
1 2 downloads
30/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
29/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 5 downloads
28/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1 download
18/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
1 2 downloads
18/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 3 downloads
18/09/2020
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 3 downloads
04/09/2020
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 1 download
13/05/2020
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
1 6 downloads
12/04/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
1 3 downloads
09/03/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
1 2 downloads
21/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม
1 2 downloads
21/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
1 2 downloads
17/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 1 download
09/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 1 download
24/10/2019
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 1 download
22/10/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
1 2 downloads
11/10/2019
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 2 downloads
14/05/2019
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 4 downloads
12/04/2019
ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
1 4 downloads
12/04/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 3 downloads
12/04/2019
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 1 download
01/10/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
1 1 download
03/08/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
1 3 downloads
11/07/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
1 1 download
15/06/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคใต้
1 1 download
11/06/2018
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 2 downloads
21/05/2018
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
1 1 download
21/05/2018
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
1 2 downloads
02/04/2018
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 4 downloads
09/03/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
1 1 download
28/02/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 2 downloads
19/01/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
1 9 downloads
09/01/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 3 downloads
04/12/2017
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 3 downloads
12/10/2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 3 downloads
08/09/2017
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th