การบริหารเงิน งบประมาณ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

หัวข้อ
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
1 5 downloads
09/05/2022
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
1 24 downloads
07/04/2022
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1 5 downloads
09/03/2022
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
1 11 downloads
07/02/2022
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
1 5 downloads
11/01/2022
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1 11 downloads
07/12/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
1 8 downloads
05/11/2021
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 6 downloads
05/11/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
1 4 downloads
04/10/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
1 4 downloads
06/09/2021
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
1 9 downloads
05/08/2021
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
1 7 downloads
01/07/2021
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 15 downloads
11/06/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
1 45 downloads
07/05/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
1 13 downloads
01/04/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1 3 downloads
01/03/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
1 3 downloads
05/01/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
1 3 downloads
03/12/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
1 5 downloads
02/11/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/10/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
1 5 downloads
01/09/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
1 5 downloads
01/08/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
1 4 downloads
01/07/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/06/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
1 3 downloads
01/05/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
1 1 download
01/04/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
1 1 download
01/03/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
1 6 downloads
03/02/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
1 2 downloads
01/02/2020
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
1 1 download
01/01/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
1 1 download
01/01/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
1 0 download
01/12/2019
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
1 0 download
01/11/2019
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: saraban@thaimediafund.or.th (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: contact@thaimediafund.or.th