การบริหารเงิน งบประมาณ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

หัวข้อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง สถาบันสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (TMF Academy) หรือสำนักงานแห่งใหม่
1 7 downloads
31/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 5 downloads
28/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 โครงการ
1 4 downloads
10/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนัก
1 29 downloads
28/12/2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
1 22 downloads
23/08/2022
จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการทำงาน ของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network)
1 7 downloads
19/08/2022
จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อ สร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ ๒
1 9 downloads
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
1 4 downloads
27/07/2022
ประกาศประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 3 downloads
27/07/2022
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 3 downloads
27/07/2022
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 5 downloads
27/07/2022
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up)
1 19 downloads
31/03/2022
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 16 downloads
29/03/2022
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
1 3 downloads
24/03/2022
แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
1 3 downloads
14/02/2022
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 41 downloads
31/03/2021
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 17 downloads
03/03/2021
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 7 downloads
04/11/2020
แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(1,000,000 บาท)
1 11 downloads
30/09/2020
แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (900,000 บาท)
1 6 downloads
30/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 11 downloads
29/09/2020
จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 7 downloads
04/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 4 downloads
24/10/2019
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 4 downloads
22/10/2019
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 5 downloads
14/05/2019
ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
1 7 downloads
12/04/2019
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 4 downloads
01/10/2018
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 5 downloads
21/05/2018
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
1 5 downloads
21/05/2018
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 6 downloads
12/10/2017
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,341,506

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]