รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

หัวข้อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
1 91 downloads
29/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 4_2563
1 59 downloads
18/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 3_2563
1 15 downloads
18/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 2_2563
1 6 downloads
18/04/2022
รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส 1_2563
1 17 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]