Budget Management

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Title
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ และจ้างจัดอบรมกิจกรรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ ปี 2)
1 31 downloads
23/05/2024
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างทำโครงการจ้างจัดงานสัมมนาและแสดงนิทรรศการ 2024 International Creative Content Creators
1 25 downloads
15/05/2024
ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำหรับผู้สูงอายุ ปี 3
1 33 downloads
13/05/2024
ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างดำเนินงานโครงการสำรวจประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น และความผูกผันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2567
1 4 downloads
30/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค)
1 28 downloads
25/04/2024
แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน (สร้างสรรค์ไทยปี 3)
1 11 downloads
25/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างจัดอบรมตรวจสอบข่าวลวง ข่าวปลอม ระดับสูง)
1 16 downloads
17/04/2024
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
1 40 downloads
17/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
1 33 downloads
05/04/2024
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
1 109 downloads
04/03/2024
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
1 116 downloads
30/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2
1 68 downloads
24/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดนิทรรศการ K-XPO2023 และเสวนางานวิชาการเชิงวัฒนธรรม ปี 2)
1 44 downloads
22/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ)
1 37 downloads
22/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุนเด็กและเยาวชน ปี 2564)
1 38 downloads
22/08/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง
1 25 downloads
21/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความเข้มเเข็งของชุมชนท้องถิ่น)
1 80 downloads
11/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2)
1 25 downloads
11/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค)
1 20 downloads
11/08/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างจัดอบรมการตรวจสอบข้อมูลบิดเบือน (ข่าวลวง ข่าวปลอม)
1 29 downloads
25/07/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี
1 14 downloads
25/07/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566
1 28 downloads
25/07/2023
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1 39 downloads
20/07/2023
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างดำเนินงานโครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ
1 60 downloads
30/05/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 72 downloads
11/04/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน
1 48 downloads
27/03/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
1 52 downloads
07/02/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเผยแพร่ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
1 42 downloads
02/02/2023
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้างโครงการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 23 downloads
20/01/2023
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนัก
1 29 downloads
28/12/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 35 downloads
09/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1 19 downloads
07/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน
1 14 downloads
07/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสื่อธรรม
1 24 downloads
07/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดแสดงผลงานมหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 15 downloads
06/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
1 9 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล
1 19 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ 2022 International Broadcasting Leadership Program กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 13 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภารกิจ ภายใต้แคมเปญ Good Content Good Media For All สื่อสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1 10 downloads
05/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (Next Normal) ผ่านรายการโทรทัศน์
1 12 downloads
02/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม
1 7 downloads
02/09/2022
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้เครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
1 22 downloads
23/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้งานเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา จำนวน 30 เครื่อง ระยะ 3 ปี
1 12 downloads
23/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ..สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2
1 0 download
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยแผนงานบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact Checking Network)
1 9 downloads
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์..สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2
1 7 downloads
19/08/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowleage Management)
1 15 downloads
04/07/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ ๑ อำเภอ ๑ เรื่องเล่า
1 9 downloads
30/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up)
1 10 downloads
23/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
1 13 downloads
21/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรผู้ผลิตสื่อระดับกลาง
1 10 downloads
08/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
1 12 downloads
02/06/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่
1 13 downloads
31/05/2022
ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างสร้างเครือข่ายทางศาสนาเพื่อรณรงค์ ลดการประทุษวาจา (Hate Speech)
1 8 downloads
27/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาสร้างหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อระดับประถมศึกษา
1 12 downloads
19/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566
1 21 downloads
12/05/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
1 6 downloads
28/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 โครงการ
1 15 downloads
22/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลระยะ 5 ปี (2566-2570) และแผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปี 2566 และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprose Architecture)
1 72 downloads
22/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 14 downloads
18/04/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
1 21 downloads
08/04/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างผลิตและเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 20 downloads
04/02/2022
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1 29 downloads
31/01/2022
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการงานโครงการสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 7 downloads
17/01/2022
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
1 14 downloads
28/12/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 เรื่อง
1 57 downloads
20/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง
1 58 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เรื่อง
1 172 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
1 43 downloads
09/09/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 37 downloads
23/08/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาพัฒนาแนวทางและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
1 27 downloads
22/07/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 21 downloads
15/07/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ
1 0 download
15/07/2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 19 downloads
09/06/2021
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดงานยกย่องเชิดเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 51 downloads
21/05/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
1 7 downloads
21/05/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
1 20 downloads
14/01/2021
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 13 downloads
07/01/2021
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server
1 13 downloads
14/12/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผนงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
1 9 downloads
30/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 35 downloads
29/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
1 12 downloads
28/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
18/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
1 9 downloads
18/09/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 10 downloads
18/09/2020
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1 8 downloads
13/05/2020
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
1 13 downloads
12/04/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
1 11 downloads
09/03/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
1 10 downloads
21/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม
1 11 downloads
21/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
1 9 downloads
17/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 8 downloads
09/01/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
1 9 downloads
11/10/2019
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 11 downloads
12/04/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
1 10 downloads
12/04/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
1 8 downloads
03/08/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
1 10 downloads
11/07/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
1 8 downloads
15/06/2018
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคใต้
1 8 downloads
11/06/2018
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
1 10 downloads
02/04/2018
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 12 downloads
09/03/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
1 8 downloads
28/02/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
1 9 downloads
19/01/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
1 16 downloads
09/01/2018
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 10 downloads
04/12/2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 17 downloads
08/09/2017
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]