Budget Management

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

หัวข้อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนเมษายน พ.ศ. 2567
1 5 downloads
08/05/2024
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2567)
1 18 downloads
17/04/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
1 12 downloads
04/04/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
1 10 downloads
05/03/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2567
1 6 downloads
06/02/2024
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)
1 18 downloads
31/01/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
1 6 downloads
08/01/2024
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1 5 downloads
07/12/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
1 4 downloads
08/11/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2566
1 20 downloads
09/10/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
1 12 downloads
05/09/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
1 11 downloads
08/08/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566
1 10 downloads
05/07/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1) ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
1 10 downloads
07/06/2023
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2566
1 27 downloads
15/05/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
1 34 downloads
07/04/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
1 41 downloads
13/03/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2566
1 36 downloads
14/02/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
1 44 downloads
05/01/2023
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
1 21 downloads
07/12/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
1 15 downloads
07/11/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2565
1 16 downloads
05/10/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565
1 13 downloads
06/09/2022
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
1 14 downloads
05/08/2022
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
1 73 downloads
05/07/2022
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565
1 22 downloads
06/06/2022
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2565
1 22 downloads
09/05/2022
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565
1 38 downloads
07/04/2022
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
1 20 downloads
09/03/2022
ประกาศเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2565
1 23 downloads
07/02/2022
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
1 16 downloads
11/01/2022
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1 24 downloads
07/12/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
1 20 downloads
05/11/2021
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 19 downloads
05/11/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2564
1 17 downloads
04/10/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
1 16 downloads
06/09/2021
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
1 23 downloads
05/08/2021
ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
1 23 downloads
01/07/2021
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
1 29 downloads
11/06/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
1 62 downloads
07/05/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
1 29 downloads
01/04/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
1 15 downloads
01/03/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
1 14 downloads
05/01/2021
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
1 15 downloads
03/12/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
1 16 downloads
02/11/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
1 14 downloads
01/10/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
1 16 downloads
01/09/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
1 15 downloads
01/08/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
1 14 downloads
01/07/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
1 14 downloads
01/06/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
1 13 downloads
01/05/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
1 11 downloads
01/04/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
1 13 downloads
01/03/2020
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
1 18 downloads
03/02/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
1 12 downloads
01/02/2020
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
1 13 downloads
01/01/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
1 12 downloads
01/01/2020
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
1 12 downloads
01/12/2019
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
1 13 downloads
01/11/2019
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,341,506

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]