Budget Management

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

หัวข้อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
1 19 downloads
14/02/2024
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
1 901 downloads
21/12/2022
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
1 3092 downloads
05/11/2021
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
1 475 downloads
24/03/2021
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
1 177 downloads
08/10/2019
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,347,386

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]