การบริหารเงิน งบประมาณ

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อ

  ประกาศราคากลาง

  หัวข้อ
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 3 downloads
  06/09/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาบทละครชุดเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
  1 15 downloads
  05/09/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้ผลิตรายการสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  1 7 downloads
  01/09/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างศึกษา ทบทวน และถอดบทเรียนจากโครงการของผู้รับทุน ด้านเด็กและเยาวชน ปี 2564
  1 4 downloads
  31/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 4 downloads
  31/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2
  1 0 download
  30/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดนิทรรศการในงาน K-EXPO Thailand 2023
  1 3 downloads
  28/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ (Media Expert Incubator)
  1 1 download
  28/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผ่านรายการปกิณกะบันเทิง
  1 11 downloads
  24/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา ภายใต้หัวข้อ ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ ปี 2
  1 9 downloads
  21/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดงานเสวนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ 5 ภูมิภาค
  1 2 downloads
  16/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดเวทีขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาค ปี 2566
  1 5 downloads
  08/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการผลิตละครโทรทัศน์ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น ชุด ฮัลโหล ไทยแลนด์ (Hello Thailand) ปีที่ 2
  1 6 downloads
  04/08/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์ร่วมกับนักเขียนบทละครจากสาธารณรัฐเกาหลี
  1 0 download
  19/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตรายการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ทำอะไรก็ธรรม ปี 3)
  1 2 downloads
  19/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดทำงานมหกรรมสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา
  1 6 downloads
  14/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
  1 13 downloads
  14/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์สื่อสารของสังคมเพื่อพัฒนาการสื่อสารที่เกี่ยวกับวาระสาธารณะและความสนใจร่วมเชิงสร้างสรรค์
  1 3 downloads
  03/07/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการสร้างการมีส่วนร่วมในการผลิตข่าวจากประชาชนทั่วไป (ข่าวดีแชร์ได้)
  1 6 downloads
  28/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567
  1 6 downloads
  28/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินงานส่งเสริมผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุ
  1 10 downloads
  23/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักเขียนบทละครโทรทัศน์
  1 6 downloads
  23/06/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สำหรับการสื่อสารสาธารณะและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 12 downloads
  18/04/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดทำสถานีออนไลน์สื่ออาสาประชาชน
  1 4 downloads
  31/03/2023
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อกปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 15 downloads
  28/12/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน
  1 18 downloads
  05/10/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์
  1 26 downloads
  21/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คัน
  1 6 downloads
  12/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานสร้างเสริมทักษะการใช้สื่อออนไลน์อย่างฉลาด ปลอดภัย และสร้างสรรค์ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  1 16 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิทยุชุมชน
  1 8 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตสื่อธรรมะ
  1 9 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างจัดประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  1 7 downloads
  09/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดแสดงผลงาน มหกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
  1 3 downloads
  07/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 6 downloads
  07/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อและการใช้สื่อ
  1 9 downloads
  06/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม สำหรับการให้ทุน ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2566
  1 3 downloads
  06/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผ่านรายการโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 7 downloads
  05/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 4 downloads
  05/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 4 downloads
  02/09/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างดำเนินงานประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็ก และเยาวชน ภายใต้หัวข้อ เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ…สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 13 downloads
  29/08/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านดนตรี และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 6 downloads
  25/08/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 10 downloads
  02/08/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างวิเคราะห์ จัดทำฐานข้อมูลผลงานผู้รับทุนที่ได้รับการสนับสนุนทุนและผลงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
  1 2 downloads
  27/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข
  1 2 downloads
  27/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างจัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้นภายใต้หัวข้อ 1 อำเภอ 1 เรื่องเล่า
  1 20 downloads
  12/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามและให้คำแนะนำแก่ผู้รับทุน, ผู้ผลิต
  1 1 download
  05/07/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมพัฒนาและสร้างทักษะในการรู้เท่าทันสื่อรวมทั้งเพื่อส่งเสริมการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม
  1 9 downloads
  30/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาผู้ประกอบการสื่อรายใหม่ (แฮกกาธอน – Hackathon) เพื่อสร้างผู้ประกอบการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เริ่มต้นใหม่ (Start-up) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 5 downloads
  30/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาช่องทางการสื่อสาร สำหรับเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
  1 4 downloads
  23/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างจัดงานถ่ายทอดองค์ความรู้จากศิลปินต้นแบบ สู่ผู้ผลิตหน้าใหม่
  1 7 downloads
  10/06/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างประชาสัมพันธ์และจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดสรรทุน ประจำปี 2566
  1 7 downloads
  18/05/2022
  ประกาศราคากลาง จ้างผู้ตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2565
  1 3 downloads
  12/05/2022
  ประกาศราคากลาง โครงการจ้างศูนย์ให้การสนับสนุน ด้านการเงิน บัญชี ภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 0 download
  18/04/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
  1 10 downloads
  18/04/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  1 0 download
  24/03/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างดำเนินการเพื่อศึกษาดูงานองค์การชั้นนำด้านสื่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี
  1 0 download
  14/02/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  1 9 downloads
  04/02/2022
  ประกาศราคากลาง ในงานจ้างจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมสื่อในระดับสากล
  1 9 downloads
  19/01/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงาน
  1 7 downloads
  04/01/2022
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างดำเนินงานการจัดพิธีมอบรางวัลโครงการเวทีรางวัลเชิดชูเกียรติสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564
  1 31 downloads
  28/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
  1 5 downloads
  25/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อของช่วงวัยเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 7 downloads
  20/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 5 downloads
  20/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  1 6 downloads
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 11 downloads
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
  1 1 download
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
  1 6 downloads
  21/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
  1 24 downloads
  20/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน
  1 16 downloads
  20/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 8 downloads
  16/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
  1 12 downloads
  15/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
  1 10 downloads
  15/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 15 downloads
  09/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 9 downloads
  09/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 22 downloads
  09/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
  1 10 downloads
  02/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ
  1 13 downloads
  23/08/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 38 downloads
  23/07/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
  1 25 downloads
  17/06/2021
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 36 downloads
  08/03/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 11 downloads
  01/02/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
  1 11 downloads
  21/01/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
  1 5 downloads
  11/01/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server
  1 10 downloads
  08/12/2020
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  1 11 downloads
  19/10/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำโครงการแผนงานจัดจ้างวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
  1 7 downloads
  30/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 5 downloads
  25/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 6 downloads
  25/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์
  1 7 downloads
  24/09/2020
  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 2 downloads
  18/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
  1 2 downloads
  17/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน
  1 5 downloads
  11/09/2020
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
  1 3 downloads
  24/06/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
  1 4 downloads
  05/03/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
  1 6 downloads
  04/03/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
  1 1 download
  16/01/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
  1 3 downloads
  07/01/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
  1 1 download
  23/12/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating)
  1 1 download
  23/12/2019
  ประกาศราคากลาง งานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน
  1 1 download
  31/10/2019
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 2 downloads
  22/10/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
  1 2 downloads
  09/10/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน Granting ระยะที่ 3
  1 1 download
  09/10/2019
  ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage)
  1 27 downloads
  29/08/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
  1 1 download
  18/06/2019
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  1 1 download
  13/05/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 7 downloads
  30/04/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
  1 2 downloads
  24/04/2019
  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 11 downloads
  16/04/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News
  1 1 download
  26/03/2019
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างพัฒนาระบบ E-office สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 7 downloads
  12/03/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562
  1 1 download
  08/03/2019
  ราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  1 18 downloads
  21/12/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 1 download
  21/11/2018
  ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อสารคดีสั้นและออกอากาศสารคดีสั้น จำนวน 8 ตอนขึ้นไป ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที
  1 6 downloads
  01/11/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
  1 1 download
  12/10/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
  1 2 downloads
  12/07/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
  1 1 download
  29/06/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
  1 1 download
  14/06/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคใต้
  1 1 download
  05/06/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561
  1 1 download
  25/05/2018
  ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ
  1 1 download
  24/05/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
  1 2 downloads
  16/05/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1 1 download
  16/05/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
  1 1 download
  11/05/2018
  ประกาศราคากลาง งานจ้างวิจัย นิเวศสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการวิจัย นิเวศสื่อ
  1 10 downloads
  16/04/2018
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 1 download
  29/03/2018
  ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ
  1 1 download
  19/03/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2560
  1 7 downloads
  09/03/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านกราฟิกและงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  1 2 downloads
  28/02/2018
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
  1 2 downloads
  27/02/2018
  ราคากลาง จ้างสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
  1 2 downloads
  09/02/2018
  ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงิน
  1 4 downloads
  08/02/2018
  ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย
  1 1 download
  08/02/2018
  ราคากลางจ้างจัดเวทีประชุมภาคเครือข่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 2 downloads
  26/01/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานพัสดุ
  1 1 download
  24/01/2018
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อฯ ท้ายรายการ
  1 1 download
  15/01/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างจัดเวทีระดมพลคนสร้างสรรค์สื่อ เพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
  1 1 download
  10/01/2018
  ราคากลางจ้างจัดเวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์
  1 4 downloads
  08/01/2018
  ราคากลาง โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 2 downloads
  12/12/2017
  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไมโครโฟนพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด)
  1 1 download
  08/12/2017
  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1
  1 1 download
  08/12/2017
  ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ
  1 1 download
  08/12/2017
  ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ
  1 1 download
  06/12/2017
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 1 download
  01/12/2017
  ประกาศราคากลางโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Server
  1 2 downloads
  28/11/2017
  ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง
  1 1 download
  10/10/2017
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำการศึกษากำหนดมาตรฐานเพื่อเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ
  1 1 download
  18/09/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ผู้ชนะ และ เรื่องแร็พบอย
  1 2 downloads
  30/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ส.ค.ส.ฉบับสุดท้าย
  1 1 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ฟ้าสว่างที่รามคำแหง
  1 2 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง กระป๋องคนจน
  1 1 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง A Brief History of Dad
  1 2 downloads
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง 19 นาฬิกา
  1 1 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องน้ำเพชร และดินบันดาล
  1 1 download
  26/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องแทรคที่ 9
  1 2 downloads
  26/06/2017
  ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพลิเคชั่น
  1 3 downloads
  15/06/2017
  ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวิทยุ (ครั้งที่ 1)
  1 6 downloads
  26/05/2017
  ราคากลางงานจ้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ
  1 1 download
  22/05/2017
  ประกาศราคากลางจ้างจัดเวทีสื่อเพื่อสังคมสันติสุข (Media for Peace)
  1 1 download
  17/05/2017
  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
  1 3 downloads
  13/09/2016
  ราคากลางงานจ้างเหมาจัดงานจัดงานเปิดตัวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 4 downloads
  12/09/2016

   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

   หัวข้อ

    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

    หัวข้อ

     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

     หัวข้อ
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
     1 847 downloads
     21/12/2022
      ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

      02 273 0116-9

      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

      เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
      แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
      โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
      email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
      email: [email protected]

      กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

      เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
      ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
      กรุงเทพมหานคร 10400

      โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
      email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
      email: [email protected]