Fraud Prevention Operation

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

หัวข้อ
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (รอบที่1) (ตามเกณฑ์ สำนักงาน ป.ป.ท.)
1 0 download
03/05/2024
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 (ตามเกณฑ์ สำนักงาน ป.ป.ช.)
1 18 downloads
30/04/2024
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566
1 130 downloads
24/04/2023
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565
1 139 downloads
29/04/2022
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
1 59 downloads
18/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,341,506

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]