Anti-Corruption Internal Measures

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
1 15 downloads
27/03/2024
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
1 27 downloads
24/04/2023
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
1 67 downloads
26/04/2022
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
1 60 downloads
13/04/2022
  ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

  02 273 0116-9

  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

   1,341,506

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]

  กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

  เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400

  โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
  email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
  email: [email protected]