Work Management

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

หัวข้อ
แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2566-2570
1 169 downloads
17/03/2024
แผนยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561-2565
1 558 downloads
12/04/2022

  แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

  หัวข้อ
  แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
  1 88 downloads
  12/09/2023
  แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
  1 67 downloads
  30/08/2023
  แผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565
  1 251 downloads
  18/04/2022
   ติดต่อ/ร้องเรียน ( Call Center )

   02 273 0116-9

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

    1,352,906

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน
   แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]

   กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

   เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารเอ ชั้น 6
   ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
   กรุงเทพมหานคร 10400

   โทร. 02 273 0116-9 โทรสาร. 02 273 0120
   email: [email protected] (ส่งเอกสาร/หนังสือเชิญ)
   email: [email protected]