Procurement Announcement

Title
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
1 148 downloads
26/10/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 14 downloads
25/10/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 11 downloads
20/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 11 downloads
19/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
19/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 5 downloads
19/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 6 downloads
19/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 7 downloads
19/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
19/10/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 15 downloads
19/10/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 79 downloads
19/10/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 35 downloads
11/10/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
30/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
30/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 10 downloads
29/09/2021
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 3 downloads
29/09/2021
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
29/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการอบรมและพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์สื่อสำหรับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 9 downloads
28/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 8 downloads
22/09/2021
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
21/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
21/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 5 downloads
21/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
21/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 8 downloads
21/09/2021
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 7 downloads
20/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 18 downloads
20/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 22 downloads
20/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 6 downloads
16/09/2021
ประกาศร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
1 28 downloads
15/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 33 downloads
15/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 11 downloads
09/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 11 downloads
09/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 18 downloads
09/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 39 downloads
09/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 22 downloads
09/09/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 9 downloads
07/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 8 downloads
02/09/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 87 downloads
23/08/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
1 12 downloads
05/08/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
1 11 downloads
05/08/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 42 downloads
22/07/2021
ประกาศเผยแพร่ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3
1 20 downloads
02/07/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
1 90 downloads
30/06/2021
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 30 downloads
25/06/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 20 downloads
21/06/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อเพื่อสื่อสารเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 42 downloads
10/06/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 17 downloads
07/06/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 68 downloads
31/05/2021
ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
1 9 downloads
24/05/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนนโนบาย แผนและยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีคัดเลือก
1 34 downloads
24/05/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 65 downloads
13/05/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ไทยแลนด์ New Normal
1 52 downloads
12/05/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตรายการเล่าสื่อกันฟัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 51 downloads
29/04/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server โดยวิธีคัดเลือก
1 18 downloads
29/04/2021
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
1 47 downloads
26/04/2021
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2
1 1 download
02/04/2021
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563)
1 2 downloads
05/03/2021
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 7 downloads
04/03/2021
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับรถยนต์
1 17 downloads
08/01/2021
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
1 3 downloads
05/11/2020
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 6 downloads
05/11/2020
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 24 downloads
29/09/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้ในระบบการประชุมแบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
18/09/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
18/09/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 1 download
18/08/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
30/07/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตหนังสือคู่มือเกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 3 downloads
30/06/2020
ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
1 1 download
24/06/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างดำเนินงานตามโครงการ สร้างเยาวชนอินเทอร์เน็ตที่มีความรับผิดชอบฯ
1 2 downloads
31/05/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตสื่อโครงการความรู้จากแพทย์สู้โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 4 downloads
28/05/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดโครงการผลิตสารคดีสั้น อสม. ฮีโร่เงียบ โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 3 downloads
28/05/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ Covid-19 (Social distancing)
1 1 download
27/05/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการรณรงค์ต้านโควิด19 (เน้นวินัยและสนับสนุนมาตรการของรัฐ) New Normal
1 1 download
27/05/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ ในการจัดทำหลักเกณฑ์และเครื่องมือการประเมิน
1 8 downloads
12/04/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการสนับสนุนคณะกรรมการประเมินผลฯ
1 5 downloads
12/04/2020
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างโครงการนิทานต้านโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 6 downloads
12/04/2020
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
16/03/2020
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
31/01/2020
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
07/11/2019
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
1 1 download
31/10/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพ จำนวน 5 รายการ
1 0 download
30/10/2019
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 2 downloads
18/10/2019
ประกาศคณะกรรมการจ้างจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 0 download
24/09/2019
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
1 0 download
03/09/2019
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
1 1 download
29/08/2019
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 3 downloads
23/05/2019
ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 0 download
13/05/2019
ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 1 download
12/04/2019
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 0 download
04/04/2019
ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1 0 download
05/03/2019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะนักสื่อสารในภูมิภาคและพื้นที่เปราะบาง
1 0 download
15/08/2018
ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 0 download
11/06/2018
ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 downloads
30/05/2018
ประกาศเชิญชวนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2561
1 2 downloads
09/05/2018
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก
1 24 downloads
12/04/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 15 downloads
12/04/2018
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1 6 downloads
12/04/2018
ประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
1 0 download
26/12/2017
สอบราคาจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพพลิเคชั่น
1 9 downloads
29/06/2017

  Standard Price

  Title
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
  1 2 downloads
  25/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อของช่วงวัยเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 2 downloads
  20/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในท้องถิ่นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 1 download
  20/10/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  1 1 download
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อยกย่องเสริมสร้างกำลังใจบุคคลต้นแบบในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  1 6 downloads
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน
  1 0 download
  21/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
  1 1 download
  21/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้น สื่อเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
  1 14 downloads
  20/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อโมชั่นกราฟิก ชุดสื่อสร้างสรรค์คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์ จำนวน 10 ตอน
  1 13 downloads
  20/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการจัดเวทีเสวนาเครือข่ายในการรับมือกับปัญหาการระรานทางออนไลน์ (Cyberbullying) การใช้ประทุษวาจา (Hate speech) และข่าวปลอม (Fake News) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 5 downloads
  16/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๕ ภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔
  1 10 downloads
  15/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินงานผลิตและสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย
  1 6 downloads
  15/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 13 downloads
  09/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนากลไกในการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 8 downloads
  09/09/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 5 ภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  1 16 downloads
  09/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานมหกรรมแสดงผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 (THAI MEDIA FUND DAY) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้าง
  1 8 downloads
  02/09/2021
  ประกาศราคากลางจ้างจัดงานเสวนาและประชุมรับฟังความคิดเห็นเรื่องนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในพื้นที่และกลุ่มต่าง ๆ
  1 9 downloads
  23/08/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
  1 24 downloads
  23/07/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
  1 23 downloads
  17/06/2021
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 25 downloads
  08/03/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 7 downloads
  01/02/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับสนับสนุนเงิน ประจำปี 2564
  1 10 downloads
  21/01/2021
  ประกาศราคากลาง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
  1 4 downloads
  11/01/2021
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server
  1 7 downloads
  08/12/2020
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
  1 10 downloads
  19/10/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดทำโครงการแผนงานจัดจ้างวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
  1 6 downloads
  30/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 2 downloads
  25/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 4 downloads
  25/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์
  1 2 downloads
  24/09/2020
  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 1 download
  18/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
  1 1 download
  17/09/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างผลิตสื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน
  1 4 downloads
  11/09/2020
  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำโครงการอบรม Digital Verification (Fact-Check) Training Program
  1 2 downloads
  24/06/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
  1 2 downloads
  05/03/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างจัดโครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค
  1 5 downloads
  04/03/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
  1 0 download
  16/01/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
  1 1 download
  07/01/2020
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์
  1 0 download
  23/12/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างจัดทำโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการวัดคุณภาพของสื่อที่นำเสนอต่อสังคม (Quality rating)
  1 0 download
  23/12/2019
  ประกาศราคากลาง งานจ้างทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อมวลชน
  1 0 download
  31/10/2019
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 0 download
  22/10/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
  1 1 download
  09/10/2019
  ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุน Granting ระยะที่ 3
  1 0 download
  09/10/2019
  ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิด NAS (Network Attached Storage)
  1 0 download
  29/08/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
  1 0 download
  18/06/2019
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
  1 0 download
  13/05/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีถอดบทเรียนและการจัดทำคู่มือการสนับสนุนทุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 0 download
  30/04/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดกิจกรรมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มนักข่าวภูมิภาค
  1 0 download
  24/04/2019
  จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 7 downloads
  16/04/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดเวทีนานาชาติ International Forum on Fake News
  1 0 download
  26/03/2019
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างพัฒนาระบบ E-office สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 0 download
  12/03/2019
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2562
  1 0 download
  08/03/2019
  ราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
  1 1 download
  21/12/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์
  1 0 download
  21/11/2018
  ประกาศราคากลางจ้างผลิตสื่อสารคดีสั้นและออกอากาศสารคดีสั้น จำนวน 8 ตอนขึ้นไป ความยาวตอนละไม่น้อยกว่า 1 นาที
  1 1 download
  01/11/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน
  1 0 download
  12/10/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อออนไลน์
  1 1 download
  12/07/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
  1 0 download
  29/06/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
  1 0 download
  14/06/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ภาคใต้
  1 0 download
  05/06/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561
  1 0 download
  25/05/2018
  ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพลเมืองฉลาดใช้สื่อ
  1 0 download
  24/05/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
  1 0 download
  16/05/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1 0 download
  16/05/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
  1 0 download
  11/05/2018
  ประกาศราคากลาง งานจ้างวิจัย นิเวศสื่อ เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการวิจัย นิเวศสื่อ
  1 8 downloads
  16/04/2018
  ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  1 0 download
  29/03/2018
  ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 67 รายการ
  1 0 download
  19/03/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ และจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 2560
  1 0 download
  09/03/2018
  ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านกราฟิกและงานสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
  1 0 download
  28/02/2018
  ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ
  1 0 download
  27/02/2018
  ราคากลาง จ้างสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากร และพัสดุ สำหรับโครงการกิจกรรม ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
  1 1 download
  09/02/2018
  ราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการเงิน
  1 0 download
  08/02/2018
  ประกาศราคากลางจัดจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัย
  1 0 download
  08/02/2018
  ราคากลางจ้างจัดเวทีประชุมภาคเครือข่ายภาครัฐในการขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 0 download
  26/01/2018
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยเหลืองานพัสดุ
  1 0 download
  24/01/2018
  ประกาศราคากลาง จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาสื่อฯ ท้ายรายการ
  1 0 download
  15/01/2018
  ประกาศราคากลางงานจ้างจัดเวทีระดมพลคนสร้างสรรค์สื่อ เพื่อยุทธศาสตร์การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน
  1 0 download
  10/01/2018
  ราคากลางจ้างจัดเวทีความร่วมมือภาคียุทธศาสตร์
  1 0 download
  08/01/2018
  ราคากลาง โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 0 download
  12/12/2017
  ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ชุดไมโครโฟนพร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด)
  1 0 download
  08/12/2017
  ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบที่ 1
  1 0 download
  08/12/2017
  ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการ
  1 0 download
  08/12/2017
  ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 5 รายการ
  1 0 download
  06/12/2017
  ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตรากำลังใหม่ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 0 download
  01/12/2017
  ประกาศราคากลางโครงการเช่าบริการระบบ Cloud Server
  1 0 download
  28/11/2017
  ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 1 เครื่อง
  1 0 download
  10/10/2017
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดทำการศึกษากำหนดมาตรฐานเพื่อเสริมการรู้เท่าทันสื่อฯ
  1 0 download
  18/09/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ผู้ชนะ และ เรื่องแร็พบอย
  1 0 download
  30/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ส.ค.ส.ฉบับสุดท้าย
  1 0 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง ฟ้าสว่างที่รามคำแหง
  1 0 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง กระป๋องคนจน
  1 0 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง A Brief History of Dad
  1 0 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่อง 19 นาฬิกา
  1 0 download
  27/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องน้ำเพชร และดินบันดาล
  1 0 download
  26/06/2017
  ราคากลางงานจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์ชุดขนาดสั้นในหัวข้อ ถอดรหัสคำพ่อสอน เรื่องแทรคที่ 9
  1 0 download
  26/06/2017
  ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและพัฒนากลไกเฝ้าระวังสื่อผ่านแอพลิเคชั่น
  1 0 download
  15/06/2017
  ราคากลางจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทางวิทยุ (ครั้งที่ 1)
  1 3 downloads
  26/05/2017
  ราคากลางงานจ้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ
  1 0 download
  22/05/2017
  ประกาศราคากลางจ้างจัดเวทีสื่อเพื่อสังคมสันติสุข (Media for Peace)
  1 0 download
  17/05/2017
  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
  1 1 download
  13/09/2016
  ราคากลางงานจ้างเหมาจัดงานจัดงานเปิดตัวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  1 1 download
  12/09/2016

   Procurement Plan Announcement

   Title
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 เรื่อง
   1 21 downloads
   20/09/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 9 เรื่อง
   1 38 downloads
   09/09/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 10 เรื่อง
   1 130 downloads
   09/09/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์
   1 33 downloads
   09/09/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1 28 downloads
   23/08/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างดำเนินการศึกษาพัฒนาแนวทางและการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
   1 19 downloads
   22/07/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2564
   1 12 downloads
   15/07/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อฯ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ
   1 0 download
   15/07/2021
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่
   1 11 downloads
   09/06/2021
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างจัดงานยกย่องเชิดเกียรติ และประกวดผลงานนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 40 downloads
   21/05/2021
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1 32 downloads
   31/03/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1 14 downloads
   03/03/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดูแลระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการให้ทุน (Project Management)
   1 13 downloads
   14/01/2021
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   1 4 downloads
   07/01/2021
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server
   1 6 downloads
   14/12/2020
   เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
   1 4 downloads
   04/11/2020
   แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(1,000,000 บาท)
   1 7 downloads
   30/09/2020
   แผนแพร่แผนการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (900,000 บาท)
   1 4 downloads
   30/09/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างทำแผนงานวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย
   1 2 downloads
   30/09/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 8 downloads
   29/09/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่รายการชัวร์ก่อนแชร์
   1 5 downloads
   28/09/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 1 download
   18/09/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการพัฒนาอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยไซเบอร์
   1 2 downloads
   18/09/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 3 downloads
   18/09/2020
   จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 3 downloads
   04/09/2020
   ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   1 1 download
   13/05/2020
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563
   1 5 downloads
   12/04/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตซีรีส์ค่ายเด็กติดเกม
   1 3 downloads
   09/03/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำโครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ
   1 1 download
   21/01/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างจ้างเหมาจัดค่ายเด็กติดเกม
   1 1 download
   21/01/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำโครงการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มวิจัยและขับเคลื่อนสังคม
   1 2 downloads
   17/01/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน สำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
   1 1 download
   09/01/2020
   ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 1 download
   24/10/2019
   ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถยนต์
   1 1 download
   22/10/2019
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 11 เครื่อง
   1 2 downloads
   11/10/2019
   ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   1 2 downloads
   14/05/2019
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   1 4 downloads
   12/04/2019
   ประกาศเผยแพร่แผนซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ชนิด NAS (Network Attached Storage)
   1 4 downloads
   12/04/2019
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
   1 3 downloads
   12/04/2019
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
   1 1 download
   01/10/2018
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างดำเนินการออกแบบ จัดทำ และเผยแพร่ หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา
   1 1 download
   03/08/2018
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการ การจัดเตรียมและตรวจสอบข้อมูลโครงการเพื่อการประเมินผลฯ
   1 3 downloads
   11/07/2018
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคกลาง
   1 1 download
   15/06/2018
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคใต้
   1 1 download
   11/06/2018
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย ประจำปี 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   1 2 downloads
   21/05/2018
   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
   1 1 download
   21/05/2018
   ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
   1 2 downloads
   02/04/2018
   ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   1 3 downloads
   09/03/2018
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
   1 1 download
   28/02/2018
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   1 2 downloads
   19/01/2018
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างตรวจสอบรายงานเงินงวดสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
   1 9 downloads
   09/01/2018
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การเช่าบริการระบบ Cloud Server จำนวน 7 เครื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   1 3 downloads
   04/12/2017
   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
   1 3 downloads
   12/10/2017
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   1 3 downloads
   08/09/2017

    Summary of Procurement Results

    Title
    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
    1 7 downloads
    05/08/2021
    ประกาศเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
    1 6 downloads
    01/07/2021
    ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564
    1 14 downloads
    11/06/2021
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
    1 38 downloads
    07/05/2021
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
    1 1 download
    01/04/2021
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
    1 2 downloads
    01/03/2021
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
    1 1 download
    05/01/2021
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
    1 1 download
    03/12/2020
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563
    1 3 downloads
    02/11/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2563
    1 2 downloads
    01/10/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2563
    1 5 downloads
    01/09/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
    1 5 downloads
    01/08/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
    1 4 downloads
    01/07/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
    1 3 downloads
    01/06/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
    1 3 downloads
    01/05/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
    1 1 download
    01/04/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
    1 1 download
    01/03/2020
    สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564
    1 2 downloads
    03/02/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
    1 2 downloads
    01/02/2020
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
    1 1 download
    01/01/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562
    1 0 download
    01/01/2020
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
    1 0 download
    01/12/2019
    ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
    1 0 download
    01/11/2019

     Annual Procurement Report

     Title
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
     1 25 downloads
     24/03/2021
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562
     1 9 downloads
     08/10/2019
      Contact Us ( Call Center )

      02 273 0116-9

      Thai Media Fund

      388, S.P. Building (IBM Building), 6th Floor, Phaholyothin Road, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
      Tel. +66 (0) 2 273 0116-8 Fax. +66 (0) 2 273 0119