โครงการนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นแม่ในยุค 4.0 (Smart MOM) “Smart MOM” นวัตกรรมสื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมให้แม่ที่มีบุตรอยู่ในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) ด้วยการเรียนรู้แบบ Micro-Learning ในรูปแบบของ Application บน Smart Phone ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ “แม่ยุค 4.0”