เลือกหน้า

ด้วยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้จัดทำโครงการวิจัยจัดทำภาพอนาคตของการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อคาดการณ์นาคตและรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (Foresight Research) ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ (Foresight) เพื่อนำไปสู่การจัดทำภาพอนาคตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และประเด็นอื่น ๆ ด้านดิจิทัลโดยได้มอบหมายให้บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา เป็นผู้ดำเนินการศึกษาเชิงลึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ฉากทัศน์อนาคต และประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

งาน Digital Foresight Symposium 2022 ภายใต้หัวข้อ “Future Ready: Advancing Thailand for Digital Forward”
ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น.
ณ ห้องประชุม Grand Hall โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok
สามารถจองที่นั่งได้ที่ : https://forms.gle/vz6hThuMQuKjMgGY9